در تمرين امروز پرسپوليس بازيكنان حسابي از خبر لژيونر شدن نكونام راضي بودند و مدعي بودند اگر نكونام زودتر از دربي به تيمي ديگر منتقل شود، راحت استقلال را شكست ميدهند.
برخلاف تمرين استقلال كه در آن شنيده ميشد نكونام بعد از دربي به پيشنهاداتش فكر مي كند، در تمرين پرسپوليس بازيكنان از منبعي شنيده بودند نكونام حتي به بازي شنبه مقابل استقلال خوزستان هم نخواهد رسيد و زودتر از استقلال جدا ميشود.

اين خبر حسابي بازيكنان پرسپوليس را خوشحال كرده بود و آنها بين خود زمزمههايي داشتند مبني بر اينكه با وجود غيبت منتظري، نكونام و آماده نبودن ساموئل، ضعيفترين استقلال چند سال اخير ديدار خواهند داشت.