پيشکسوت فوتبال ايران اعتقاد دارد با روند کنوني، آينده تيم ملي در جامجهاني نامشخص و مبهم است.

حشمت مهاجراني درباره شرايط تيم ملي فوتبال ايران براي حضور در جام جهاني 2014 عنوان کرد: اگر ميخواهيم نمايش قدرتمندانهاي مقابل حريفان داشته باشيم بايد تيممان ساخته شود و در واقع اگر تيم ملي را نسازيم نميتوانيم در جامجهاني نمايش خوبي داشته باشيم.

به گزارش تسنيم، سرمربي پيشين تيم ملي ادامه داد: ميخواهيم در بزرگترين ميدان فوتبال حضور پيدا کنيم و تاکنون تدارک خوبي نداشتهايم. ساير تيمها خصوصا تيمهاي همگروهمان به شدت در حال آمادهسازي خود هستند ولي ما هنوز گام اول را هم براي آمادهسازي برنداشتهايم.

مهاجراني تاکيد کرد: مردم و اهالي فوتبال به شدت نگران تيم ملي هستند و مطمئنا و بدون تعارف با اين وضعيت آينده فوتبال ما نامشخص و مبهم خواهد بود.

سرمربي تيم ملي ايران در جام جهاني 1978 اظهار داشت: نبايد به مسائل حاشيهاي و کريخواني مربيان و بازيکنان تيمهاي بوسني و نيجريه کاري داشته باشيم و بايد صرفنظر از اين مسائل به دنبال آمادهسازي و برنامهريزي خودمان باشيم.

مهاجراني خاطرنشان کرد: برنامه ليگ و جام حذفي ما به گونهاي است که بيشتر زمان آمادهسازي و چيزي حدود 7 ماه از زمان لازم را متاسفانه از دست دادهايم. در اين بين شايد کيروش هم در بعضي از موارد بيتقصير باشد اما به هر حال اين نقد هم به او که استاد مسلم برنامه ريزي است وارد است که برنامه ثابتي براي تيم ملي نداده و جدا از سه اردو در نزديکي جام جهاني ما برنامه مناسبي و روشني نداريم.