مهاجم مليپوش و آرژانتيني ناپولي از طرح باشگاه ايتاليايي براي جذب خاوير ماسکرانو حمايت کرد.

گونزالو ايگواين که تابستان سال جاري به تيم سنتي کالچو پيوست، در مورد اين انتقال احتمالي اظهار داشت: خاوير بازيکني بسيار حائزاهميت است. او دوست بسيار خوب من به شمار ميآيد. فکر ميکنم اگر باشگاه او را به خدمت بگيرد، اين انتقال افتخاري بس بزرگ براي ناپولي خواهد بود.

به گزارش فارس، وي افزود: رافائل بنيتس، مربي ما از زماني که خاوير را به عنوان بازيکن در ليورپول داشت،او را خوب ميشناسد. پس خيلي خوب ميداند چه ارزش بالايي براي ما دارد.

ايگواين ادامه داد: شاهد تلاش مسئولان تيم به خصوص ريکاردو بيگون، مدير ورزشي ناپولي در مورد جذب خاوير هستم. به نظرم او دارد کار بزرگي انجام ميدهد. من و ساير اعضا از اين خريد بسيار استقبال ميکنيم. با حضور او ميتوانيم کارهاي بزرگتري انجام دهيم.