باشگاه راهآهن سورينت در پاسخ به اظهارات اخير علي دايي، سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس اسنادي را منتشر کرد.
پاسخ باشگاه راهآهن به علي دايي
به نقل از سايت باشگاه راه آهن سورينت، پيرو مسائل مطروحه اخير از سوي علي دايي در 23 ديماه و در جمع خبرنگاران، جهت روشن شدن اذهان عمومي و اطلاع علاقمندان و رسانههاي محترم از ترتيبات و اقدامات مالي که نامبرده بصورت خودسرانه و بدون اجازه باشگاه تحت عنوان صندوق تيم در زمان تصدياش به عنوان سرمربي تيم ترتيب داده بود تصوير پيوست متضمن دستور مستقيم علي دايي به عکاس باشگاه (که در آن زمان حسب نظر وي مسئول اداره وجوه جمع آوري شده از محل پاداش بازيکنان و کادر فني بوسيله علي دايي بوده است) منتشر ميشود.

مسعود اکبري مکرراً در مراجع ذيربط و رسانهها و از جمله مصاحبه برنامه 90 تصريح نموده که حسب دستور برخي از اطرافيان آقاي علي دايي 2 ميليون تومان موصوف در حکم اخير کميته انضباطي را از محل همين پاداش پرداخت کرده است.تصوير اين سند در اختيار کميته اخلاق و کميته انضباطي نيز قرار گرفته است.