با وجود انتشار این سند و امضای علی دایی پای نامه و ارجاع آن به اکبری این سند به
هیچ وجه از نظر
حقوقدایی را محکوم نمیکندیسایت گل – در روز پرخبر فوتبال ایران باشگاه راه آهن ساعتی پس از مصاحبه علی دایی علیه مدیرعامل و اعضای این باشگاه بیانیهای منتشر کرد و دو صفحه سند را ضمیمه آن کرد.
با این توضیح که علی دایی ناظر به ریز مخارج صندوق پاداشهای باشگاه را تحت کنترل داشته است. اگر از این صندوق کذایی اطلاع کافی ندارید خدمتتان عرض میکنیم که این صندوق به پیشنهاد دایی تشکیل شده و بازیکنان آن را با اختصاص دادن مبالغ

کمی در هفته از روی پاداشها پرش میکردند، مثلا طبق نامه 10 درصد از پاداش برد مقابل گهردورود.

فلسفه شکلگیری این صندوق هم طبق گفته بازیکنان و کادرفنی انجام امور خیر بوده است. صندوقی خارج از اراده باشگاه ولی تحت تیول سرمربی که میتوانسته با اختیارش اقدام به خرج کردن مبالغی از آن به نحوی که خود صلاح بداند بکند.

در سند منتشره از سوی باشگاه راه آهن صورت مالی صندوق به علی دایی اعلام شده است. در واقع باشگاه راه آهن میخواسته بگوید اگر از سوی مسعود اکبری عکاس محروم باشگاه پولی به حساب محسن قهرمانی ریخته شده علی دایی طبق آنچه در این سند موجود است از آن مطلع میشده و روال اداره صندوق این بوده که علی دایی از نحو هزینه کرد باخبر بشود.

اما با وجود انتشار این سند و امضای علی دایی پای نامه و ارجاع آن به اکبری این سند به هیچ وجه از نظر حقوقی دایی را محکوم نمیکند و از روی این نامه نمیشود ادعا کرد دایی دستوری به اکبری برای پرداخت پول به قهرمانی داده است.

در واقع آنچه راه آهن منتشر کرده سندی است گنگ و مبهم که هیچ چیزی را اثبات نمیکند چون دستور مستقیمی در سند موجود نیست. با این حال راه آهن در روزهای بازداشت زنجانی حامی اول علی دایی در این باشگاه مشغول پرتاب سنگ علی دایی را با کلوخ پاسخ داده؛ همین و بس.