سایت گل – رونالدو برنده توپ طلای 2013 شد.

او در حالی که بسیار خوشحال به نظر میرسید گفت: «هیچ حرفی نمیتواند این لحظه را توصیف کند.


اول از همه از تمامی همتیمیهایم بسیار تشکر میکنم؛ چه در باشگاه و چه در تیم ملی. بدون تلاشهای آنها من به این جایزه نمیرسیدم.

من بسیار خوشحالم و بسیار سخت بتوان این جایزه را برد.


باید از همه افرادی که در سطح شخصی با آنها در تماس بودهام هم تشکر کنم. نباید اوزهبیو را هم فراموش کرد.


نامزدم، دوستانم، پسرم. این لحظهای بسیار احساسی است. آنچه میتوانم بگویم این است که از همه شما که درگیر بودهاید تشکر میکنم.

اگر کسی را فراموش کردهام معذرت میخواهم، اما فعلا عمیقا تحت تاثیر قرار گرفتهام!»