مجموعه عکس های حضور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همراه با محمد دادکان در شیرخوارگاه آمنه :

* سایت باشگاه پرسپولیس