نامه کفاشيان به تاج و نبي

رئيس فدراسيون فوتبال در نامه اي به رئيس سازمان ليگ و دبير کل فدراسيون مواردي را در رابطه با عوامل برگزاري مسابقات ليگ کشور اعلام کرد.
[نامه کفاشيان به تاج و نبي]

به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، در نامه علي کفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال به مهدي تاج و مهدي محمد نبي-رئيس سازمان ليگ و دبير کل فدراسيون آمده است: با توجه به اينکه مشاهده شده عوامل برگزاري مسابقات ليگ کشور (نمايندگان، ناظران داوري) بدون رعايت اکيد دستور العمل هاي ابلاغي، نسبت به تصميمات و عملکرد داوران بلافاصله پس از هر مسابقه اي با رسانه هاي گروهي مصاحبه مي کنند و به ويژه نظرات شخصي خود را بدون هر گونه توجيه قانوني در ارزيابي داوران مطرح و جو ورزشي را آگاهانه يا غير آگاهانه بر عليه جامعه داوري، فدراسيون و سازمان ليگ ايجاد مي کنند.

با توجه به اينکه حسب قوانين فيفا، مصاحبه و اظهارنظر در خصوص ارزيابي عملکرد داوران توسط عوامل برگزاري مسابقات که در مجموعه فدراسيون فعاليت مي کنند، مجاز نيست، ترتيبي داده شود تا در صورت مشاهده اين قبيل موضوعات از بکارگيري آنان در سطوح مختلف مسابقات اجتناب و پرونده مطروحه را جهت تصميم نهايي به کميته انضباطي ارجاع دهيد.