سرمربي تيم تراکتورسازي متن استعفايش را منتشر کرد.

به گزارش اوج، بر اين اساس متن استعفا مجيد جلالي به شرح ذيل است:

به نام خدا

به هياتمديره محترم باشگاه فرهنگي- ورزشي تراکتورسازي تبريز

احتراما با توجه به وضعيت موجود و شرايط حساسي که در پيش داريم ضروري ميدانم نکاتي را به عرض برسانم:

قبل از هر چيز از حسن اعتماد شما، هيات مديره محترم و مسئولين استاني کمال تشکر و قدراني را دارم و اينکه ماندهام و تمام اين فشارها و ناملايمات را تحمل ميکنم، تنها و تنها به اين دليل است که نميخواهم در اين موقعيت سخت و حساس به طور يک جانبه تصميم بگيرم و علي رغم فضاي بسيار سنگين و توهينآميزي که برايم به وجود آوردهاند، ترجيج ميدهم که تصميم براساس تحليل جمع باشد و لازم ميدانم در امتداد تجريبات خودم به اين تحليل کمک کند.

1. در درجه اول شرايطي که در حال حاضر در آن کار ميکنم به هيچوجه فضاي کار از نظر فني نيست که من بتوانم با توجه به تخصص خودم کمکي به بهبود آن کنم. اين مهمترين موضوعي است که بايد در نظر گرفته شود.

2. جام حذفي به عنوان مرحله مهمي در اين فصل جهت آسيايي شدن تيم ميباشد.

3. در اين مرحله دو حالت وجود دارد که بايد بررسي شود که با حفظ شرايط موجود شانس کدام حالت بيشتر است. موفقيت يا عدم موفقيت؟

4. فضاي بيروني بسيار متشنج و آسيبرسان است که تاثيرات مخرب و منفي خود را کاملا برتيم گذاشته؛ به طوريکه بازيکنان به شدت زير فشار هستند و در بازيهاي اخير به هيچوجه کيفيت اصلي خود را نتوانستهاند داشته باشند.

5. با توجه به اينکه حضور من تداوم اين وضعيت سخت برتيم و بازيکنان ميشود و فضاي کار هم اصلا جايي براي کار فني نيست که من بتوانيم تاثير تخصصي خودم را داشته باشم، بنابراين فکر ميکنم کنارهگيري اينجانب بهترين و کوتاهترين راه براي ترميم و از بين بردن اين فضاي مشکلساز است و تغيير اين وضعيت شانس تيم را براي موفق شدن در بازي مقابل راهآهن نيز افزايش ميدهد. همچنين براي شما هم فضاي بهتري براي کار، فکر براي آينده باشگاه بزرگ تراکتورسازي را فراهم ميآيد.

با تشکر و احترام فراوان

امضا مجيد جلالي

28 دي ماه 1392