سرمربي تيم ملي پايان هفته به ايران بازخواهد گشت.

کارلوس کيروش سرمربي تيم ملي فوتبال ايران که براي تماشاي ديدارهاي جام ملتهاي آفريقا و همچنين رايزني براي ديدارهاي تدارکاتي تيم ملي در آفريقاي جنوبي به سر ميبرد، پايان هفته اين کشور را به مقصد تهران ترک ميکند تا در فاصله حدود 5 ماه مانده تا آغاز رقابتهاي جام جهاني، آخرين برنامهريزيهاي خود را براي حضور موفق تيم ملي در اين رقابتها انجام دهد.

به گزارش فارس، قرار است به محض بازگشت کيروش از آفريقاي جنوي، سرمربي تيم ملي ايران در جلسهاي با مهدي محمدينبي، دبيرکل فدراسيون فوتبال ايران در خصوص برنامههاي تيم ملي از جمله ديدارهاي تدارکاتي، زمان برگزاري اردوها و کمپهاي مختلف، به بررسي موارد لازم پرداخته تا برنامههاي تيم ملي فوتبال ايران در اين خصوص هرچه سريعتر نهايي شود.