مدير تيم فوتبال پرسپوليس اعتقاد دارد در هفتههاي اخير کميته انضباطي و رسانهها اين تيم را تحقير کردهاند.

محمد پنجعلي در گفتوگو با تسنيم ابتدا در مورد باخت پرسپوليس به گسترش فولاد تبريز و کمرنگ شدن شانس قهرماني اين تيم گفت: بايد واقعيت را پذيرفت و اينکه شانس قهرماني ما کم شده است. در حال حاضر بايد منتظر اتفاقات باشيم و نتايج رقيبان براي ما مهم خواهد بود. از طرفي بايد خودمان در بازيهاي باقيمانده بيشترين امتياز را بگيريم تا شانس قهرماني داشته باشيم.

«در 2 هفته اخير رسانهها و کميته انضباطي پرسپوليس را تخريب و تحقير کردهاند»، وي با بيان اين جمله ادامه داد: شما ببينيد که کميته انضباطي در مورد 2 بازيکن ما چه برخوردي داشت و اين در حالي است که بحث قليان کشيدن صادقيان و مسلمان ثابت نشده بود. هر جا ميرويم به آنها ميگويند قلياني! واقعاً دست کميته انضباطي درد نکند. نميگويم پرسپوليس از نظر فني افت نکرده و قبول دارم که افت کردهايم ولي حاشيهها در اين افت تاثيرگذار بوده و کمر پرسپوليس را شکست.

مدير تيم فوتبال پرسپوليس در بخش ديگري از اين گفتوگو تصريح کرد: هيچ جاي دنيا چنين برخوردهايي با بازيکنان صورت نميگيرد ولي شرايط در ايران طور ديگري است. البته ما در 4 بازي اخير فقط 2 امتياز گرفتهايم که اين خيلي بد است. من معتقدم حاشيهها باعث افت فني پرسپوليس شد و تمرکز را از تيم ما گرفت. فقط اميدوارم بچهها خيلي زود خودشان را پيدا کنند تا روي جام حذفي هم به طور جدي تمرکز کنيم. ما بايد حداقل امسال يک جام به هواداران هديه دهيم.

پنجعلي در مورد استعفاي محمد رويانيان از مديرعاملي پرسپوليس گفت: مطمئناً اين موضوع اتفاقي است که به ضرر پرسپوليس خواهد شد. در تمام دنيا اکثر تيمهاي باشگاهي به صورت خصوصي اداره ميشوند ولي نميدانم چرا در مورد پرسپوليس و استقلال چنين چيزي وجود ندارد. اگر قرار نيست اين 2 باشگاه خصوصي باشند پس چرا توسط دولت حمايت نميشوند و اگر قرار نيست توسط دولت حمايت شوند پس چرا اجازه نميدهند که اداره اين 2 باشگاه به بخش خصوصي واگذار شود؟

سرپرست پرسپوليس در پايان تاکيد کرد: فوتبال ما در حال حاضر فرقي با کره شمالي و کشورهاي شبيه به آن ندارد. رويانيان با توجه به مشکلات مالي و عدم حمايت پرسپوليس استعفا داد. واقعاً در اين وضعيت و بدون پول چه کاري ميتوانست انجام دهد؟ متاسفانه فوتبال ايران هزار و يک ايراد دارد و اگر قوچاننژاد آن گل را نميزد اين فوتبال هيچ حرفي براي گفتن نداشت.