برخي پيشکسوتان باشگاه پرسپوليس جلسهاي را با علي پروين در دفتر عباس کارگر برگزار کردند.

علي پروين سرپرست موقت باشگاه پرسپوليس امروز روز اول کاري خود را با تجربهاي جديد آغاز کرد.

به گزارش فارس،وي امروز در جلسهاي که برخي پيشکسوتان باشگاه پرسپوليس در دفتر عباس کارگر ملقب به هوندا 125، تشکيل داده بودند شرکت کرد و در خصوص مسائل مختلف و از جمله حضورش به عنوان سرپرست باشگاه پرسپوليس با پيشکسوتان گفتوگو کرد. در اين جلسه تصميمگرفته شد که در جلسهاي مفصلتر تمام پيشکسوتان پرسپوليس دعوت و سپس در خصوص مسائل مختلف با آنها بحث و گفتوگو شود.

در اين نشست همچنين پيشکسوتان پرسپوليس و پروين از عملکرد محمد رويانيان خصوصاً درباره کارهايش در قبال پيشکسوتان تقدير و تشکر کردند، همچنين پروين از همه پيشکسوتان حاضر در جلسه خواست تا هرگونه کمکي که از دستشان بر ميآيد براي حمايت از علي دايي و موفقيت پرسپوليس انجام دهند تا اين تيم بتواند در روزهاي آينده با آرامش به هدف خود برسد.

پيشکسوتان نيز عملکرد دايي را در جام حذفي و ليگ برتر خوب عنوان کردند.

در اين جلسه حدود 20 پيشکسوت پرسپوليس حضور داشتند.