استقلال در حساسترین روزهای فصل و بازیهای نهایی جام حذفی به بهترین شرایط جسمی و روحی خود نزدیک میشود. حاصل این وضعیت، رویکرد تازه استقلال به یک بازی سراپا درگیرانه است.
حالا در غیاب کاپیتان تیم ملی که بیشتر دوست داشت در آرامش بازی کند (!) هافبکهای استقلال به تبعیت از یک جنگجوی ذاتی مثل آندو میکوشند تا خط میانی حریف را با قلدری از کار بیندازند. استقلال در برابر ذوبآهن چنین تدبیری را در زمین پیاده کرد.به اصطلاح عامیانه چک اول دعوا را آندو زد، درگیری او با سینا عشوری هافبک ذوبآهن بازی را وارد یک بزنبزن ناخواسته کرد.
از آن لحظهای که آندو کارت زرد گرفت و ذوبیها را وادار به واکنشهای بعدی کرد، نظم تیمی ذوبآهن به هم ریخت و آنها گاهی سهنفری روی پای یک بازیکن پابهتوپ استقلال میرفتند و با لجاجت سعی در انتقامجویی و مقابله به مثل داشتند. استقلالیها پس از این تصمیم ذوبیها به ناچار مجبور شدند کمتر توپ نگه دارند و به بازی تکضرب بپردازند تا از گزند استوکهای خط هافبک ذوبآهن در امان باشند.
سرانجام استقلال در یک بازی نفسگیر، موفق شد با یک پنالتی بادآورده پیروز شود. آبیها آنقدر خوب بازی را اداره کردند که فشار روحی و عصبانیت کار دست اصفهانیها داد تا حدی که قاسم حدادی به عنوان یکی از شاخصترین هافبکهای ملیپوش ما تحت همین فشار روحی در برابر رحمتی مغلوب شد و پنالتی را گل نکرد تا ذوبآهن در خانه حذف شود.