پرسپولیس نیوز : مدیرعامل سابق باشگاه ملوان در مورد مدیرعاملی علی پروین در باشگاه پرسپولیس گفت: هر کسی را بهر کاری ساختند.
صادق درودگر، مدیرعامل سابق باشگاه ملوان با اشاره به شرایط سخت باشگاهداری در ایران گفت: استعفای مدیران از جمله آقای رویانیان ثمره شرایط سخت باشگاهداری در ایران است. این شرایط باعث میشود مدیران روزمرهگر شوند و اجازه تفکر و اجرای برنامههای بلندمدت را نداشته باشند.

وی همچنین در ادامه افزود: نتایج در کشور ما یک تابوی بزرگ شده است و در نتیجه مسئولان و مردم به عملکرد مدیر نگاه نمیکنند بلکه فقط نتایج تیم را میبینند. در چنین شرایطی مدیران هم به جای زیرساختسازی به نتیجهگرایی فکر میکنند و فرهنگ جدیدی در کشور حاکم میشود.

وی خطاب به وزیر ورزش گفت: از آقای وزیر ورزش تقاضا دارم به عنوان یک فرد دانشگاهی با استفاده از نظرات کارشناسان برنامهای جامع برای نظام باشگاهداری در کشور تدوین کنند تا باشگاههای ما سودده شوند.

درودگر ادامه داد: به نظر من باید نظامی را تعریف کرد و از مجلس خواست که با تصویب قوانین حمایتی و ارائه به دولت از باشگاهها حمایت کند که اگر سرمایهگذاری در فوتبال حرفهای سرمایهگذاری کرد از یک سری حمایت بهرهمند شود. در حال حاضر سرمایهگذاری در فوتبال جاذبه که ندارد و شاید بتوان گفت دافعه هم دارد. چون زیرساختهای لازم برای آن تعریف شده است و برای مسئولین کشور نقش فوتبال در حیات اجتماعی مردم و نشاط جامعه روشن نشده است.

مدیرعامل سابق ملوان اظهار کرد: اگر دقت کنید میبینید در ساعاتی که فوتبال در کشور برگزار میشود، ناملایمات اجتماعی و بزهکاریها کاهش مییابد. باید در نظر داشت اگر در دنیا فوتبال بیاثر بود مطمئنا پیشرفتهترین و توسعهیافتهترین کشورهای دنیا به فوتبال اهمیت نمیدادند.

وی افزود: من فکر میکنم باشگاهداری در ایران از ابتدا دارای زیرساخت اشتباهی بود، به طور مثال مالکیت باشگاه استقلال و پرسپولیس نباید در اختیار دولت باشد. اصلا در هیچ جای دنیا دیده نمیشود مجموعهای مالکیت دو باشگاه را در اختیار داشته باشد. در نظر داشته باشید وقتی وزارت ورزش مالک دو باشگاه باشد، این شایعه پیش میآید که فدراسیون از این باشگاهها حمایت میکند.

وی تصریح کرد: به نظر من مسئولان کشور از واگذاری استقلال و پرسپولیس هراس دارند. باید از آنها پرسید چه اشکالی دارد باشگاهها به بخش خصوصی واگذار شوند و دولت نظارت عالی داشته باشد؟ اینکه مدیرعامل و هیات مدیره را تعیین کند و بعد از یک باخت مدیرعامل را برکنار کند برای مردم باطل شده است. این باعث نزول فوتبال کشور میشود.

صادق درودگر در مورد حضور علی پروین به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: آقای پروین آدم بزرگی هستند و زحمات زیادی برای باشگاه پرسپولیس کشیدهاند اما به نظر من هر کسی را بهر کاری ساختند.

وی خاطرنشان کرد: آقای پروین کار خیلی سختی در پیش دارند. ایشان فداکاری کردند و وظیفه اداره باشگاه پرسپولیس را بر عهده گرفتند ولی این فداکاری هم به ایشان و هم به باشگاه پرسپولیس ضربه میزند. به نظر من ایشان باید رییس سازمان فوتبال باشگاه میشدند تا حضور ایشان در فوتبال منشاء اثر باشد.