خاوير زانتي، کاپيتان باتجربه اينتر، تاکيد کرد که براي هميشه اين باشگاه را دوست خواهد داشت و به خاطر همه فرصت هايي که اين باشگاه در دو دهه اخير در اختيارش گذاشت، تشکر کرد.

اين ستاره آرژانتيني در سال 1994 از بانفيلد به اينتر پيوست و تاکنون بيش از 800 بازي رسمي براي اين باشگاه انجام داد.

به گزارش گل، او به سايت فيفا گفت:" من حدود 20 سال است که اينجا هستم و اين بسيار خوشحال کننده است. من از اين جزئي از اين باشگاه فوق العاده هستم، خوشحالم. من همه چيزم را از اينتر دارم.

رابطه من با اينتر، يک عشق ابدي است. اين احساس صادقانه من نسبت به اين باشگاه فوق العاده، خانواده موراي و هواداران است.

اين يک عشق در نگاه اول بود که در طول زمان قوي تر شد. احترامي که به من شده، اهميت زيادي براي من داشت.

من دوست دارم براي هميشه بخشي از اين خانواده فوق العاده باشم؛ حتي بعد از اينکه بازنشسته شوم. يک چيز را با اطمينان مي توانم بگويم. من مي خواهم هميشه بخشي از باشگاه باشم."

زانتي به دليل مصدوميت، در اين فصل تنها 5 بازي براي اينتر انجام داد