آسیب دیدگیهای ناحیه دهان و صورت در بین ورزشکاران بسیار زیاد است که منجر به جراحی در این نواحی میشود. مربیان باید این افراد را تشویق به استفاده از تجهیزات حفاظتی کنند.

ورزش نیوز- آسیب دیدگیهای ناحیه صورت در فعالیتهای ورزشی بسیار متداول شدهاند. این آسیب دیدگیها در ورزشهای مختلف از دوچرخهسواری تا والیبال مشاهده میشوند. دبیر کنگره زنان آمریکا امیدوار است که آگاهی نسبت به این نوع آسیب دیدگیها بالا برود و راههایی برای جلوگیری از آن مورد استفاده قرار گیرد.

در فعالیتهای ورزشی هر ساله پنج میلیون دندان شکسته میشود و در ورزشهایی که برخورد زیاد است، 10 درصد احتمال جراحی در ناحیه صورت و دهان بیشتر است. همچنین این ورزشکاران اگر از محافظ دهان استفاده نکنند، 60 برابر بیشتر در معرض آسیب دیدگی دندان قرار دارند. تقریبا حدود 19 درصد از آسیب دیدگیهای سر و صورت مربوط به ورزش هستند.

دبیر کنگره زنان آمریکا معتقد است که بالا رفتن آگاهی عمومی برای استفاده از محافظهای صورت و دندان در ورزش بسیار مهم است . باید برنامههایی تنظیم شوند تا ورزشکاران بیشتر از محافظ دهان، ماسکهای صورت و کلاه ایمنی استفاده کنند. مربیان و حرفهایها باید ورزشکاران را از اهمیت استفاده از این محافظ آگاه کنند، بهتر است محافظها از نظر کمیته استاندارد تجهیزات ورزشی (NOCSAE)، تاثیر داشته باشد.