مديرعامل پيشين باشگاه استقلال معتقد است که با توجه به قانون تجارت، 2 باشگاه استقلال و پرسپوليس به عنوان باشگاههاي ورشکسته قلمداد ميشوند.

اميررضا واعظ آشتياني در گفتوگو با تسنيم ابتدا در مورد اعتراض باشگاههاي پرسپوليس و استقلال در مورد عدم حمايت وزارت ورزش از اين 2 باشگاه گفت: اولين نکتهاي که بايد به آن اشاره کنم اين است که چرا مجمع اين 2 باشگاه برگزار نميشود و در مورد استقلال و پرسپوليس حسابرسي انجام نميگيرد؟ اگر قانون تجارت را در نظر بگيريم مطمئناً بايد اين 2 باشگاه مورد حسابرسي قرار بگيرند و جلسات مجمع برگزار شود تا اعضاي آن مشخص کنند که آيا عملکرد باشگاه مثبت بوده يا منفي.

وي در ادامه افزود: خيلي از مسائل از جمله شيوه اداره باشگاه، مسائل مالي، مسائل فرهنگي، مسائل اقتصادي و نکات مهم ديگر بايد مورد بررسي قرار بگيرند. در ضمن بايد به اين موضوع توجه داشت که آيا موفقيت يک باشگاه فقط به قهرماني خلاصه ميشود؟ اگر اين مسائل طبق اصول نباشد يک ماليات سنگين به بدنه باشگاه ميخورد و مشکلات متعدد ديگري به وجود ميآيد. بحث مهم اين است که چرا دخل و خرج 2 باشگاه مورد بررسي قرار نميگيرد که ميتواند يک معيار مهم براي بررسي عملکرد مديران پرسپوليس و استقلال باشد.

مديرعامل پيشين باشگاه استقلال همچنين تاکيد کرد: زماني که حسابرسي صورت نميگيرد طبيعي است که تفاوتي بين مديران موفق و ناموفق وجود ندارد و نميتوان تفاوتها را آشکار کرد. البته همين موضوع باعث شده که خيليها نخواهند در اين 2 باشگاه مديريت کنند. البته منظور من مديران فعلي نيستند. اتفاقاً برخي مديران حاضرند پول بدهند ولي در اين 2 باشگاه مديريت کنند!

واعظ آشتياني در بخش ديگري از اين گفتوگو به بحث درآمدزايي اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برخي مديران ميگويند درآمدزايي داشتهايم ولي نکته مهم اين است که آنها بايد با اسناد و مدرک اين موضوع را ثابت کنند. متاسفانه عدم حسابرسي در مورد اين 2 باشگاه وجود داشته و اين موضوع فقط مربوط به الان نيست و بايد به قبل برگرديم که سازمان تربيت بدني وجود داشت و سپس تبديل به وزارت ورزش شد.

وي در پاسخ به اين سوال که فکر ميکنيد بالاخره استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي واگذار ميشوند؟، گفت: من در شرايط فعلي مخالف خصوصيسازي اين 2 باشگاه هستم ولي اگر فضا مناسب باشد خيلي هم خوب است. مگر ما چه سياستي در مورد خصوصي کردن ورزش داريم؟ چه قانوني داريم که اين کار را انجام دهيم؟ آيا با خصوصي کردن استقلال و پرسپوليس مشکلات حل ميشود؟ مطمئناً با اين وضعيت نميتوانند استقلال و پرسپوليس را خصوصي کنند و خصوصيسازي بايد يک سياست تعريف شده داشته باشد و با قوانين خاص انجام شود.

مديرعامل پيشين استقلال افزود: اصلاً چرا خصوصيسازي بايد از فوتبال شروع شود؟ مگر بخشهاي ديگر وجود ندارند؟ اصلا چرا بايد از پرسپوليس و استقلال شروع شود که ميتواند تبعات سياسي و اجتماعي داشته باشد؟ اين موضوع ميتواند از جاهاي ديگر شروع شود تا به اندازه کافي تجربه به وجود بيايد و پس از آن وارد بحث خصوصيسازي استقلال و پرسپوليس شويم.

وي خاطرنشان کرد: يکي از دلايلي که باعث شد اين بحث در سالهاي اخير مدام مطرح شود به خاطر سوءرفتار و سوءنظارت مسئولان بر استقلال و پرسپوليس بود. سوال من اين است که چرا نظارت بر عملکرد اين 2 باشگاه صورت نگرفت و حالا چه کسي مسئول انباشته شدن بدهيهاي پرسپوليس و استقلال است؟ مگر اين 2 باشگاه چقدر ارزش دارند که اين همه بدهي داشته باشند؟ در ضمن طبق قانون تجارت استقلال و پرسپوليس با اين وضعيت و بدهيها دو باشگاه ورشکسته هستند. چرا در اين سالها برخي افراد بابت حيف و ميل کردن بيتالمال مورد مواخذه قرار نگرفتهاند؟ چرا با آنهايي که خواستند از نردبان بيتالمال استفاده کنند برخوردي صورت نگرفت؟