سپ بلاتر، رییس فدراسیون فوتبال معتقد است، برگزاری رقابتهای جامجهانی به پایان یافتن تبعیض نژادی در این کشور کمک میکند.

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، سپ بلاتر رییس فیفا علیرغم تمام مشکلاتی که در برزیل وجود دارد، به خوب برگزار شدن این رقابتها خوشبین است.

سپ بلاتر اوایل این ماه از ضعف برزیل در روند آماده سازی برای مسابقات جامجهانی بسیار انتقاد کرده بود اما حالا این مرد 77 ساله مطمئن است که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی میگوید: برزیل مهد فوتبال است، وقتی راجع به فوتبال صحبت میکنیم هیچ کشوری بهتر از برزیل نیست.

برزیلیها جامجهانی بسیار زیبا و موفقی را سازماندهی خواهند کرد من جامهای جهانی زیادی را دیده ام که همیشه بسیار خوب برگزار شدهاند، جامجهانی برزیل هم یکی از آنها خواهد شد.

جامجهانی به برزیل کمک خواهد کرد تا تبعیض در این کشور پایان یابد و صلح بیشتری به وجود آید.