کنفدراسيون فوتبال آسيا اعلام کرد جام ملتهاي آسيا سال 2019 باحضور 24 تيم برگزار خواهد شد.

جلسهي کميتهي فني کنفدراسيون فوتبال آسيا AFC برگزار شد و دراين کميته تصميم گرفته شد تا از سال 2019 جام ملتهاي آسيا با حضور 24 تيم برگزار شود.

به گزارش ايسنا،اين کميته همچنين تصميم گرفت جام چلنج کاپ سال 2014 که در مالديو برگزار ميشود آخرين دورهي اين رقابتها باشد و ديگر اين رقابتها برگزار نخواهد شد.

همچنين تصميم گرفته شد که رقابتهاي انتخابي جام جهاني و جام ملتهاي آسيا ادغام شود و فرمت مسابقات به اين ترتيب خواهد بود که کشورهاي شرکتکننده به 8 گروه مقدماتي تقسيم خواهند شد که سرگروههاي 8 گروه و 4 تيم دوم برتر به دور نهايي انتخابي جام جهاني و جام ملتهاي آسيا راه خواهند يافت. سرنوشت ساير تيمها براي حضور در جام ملتهاي آسيا به اين ترتيب مشخص ميشود که تيمهاي باقي مانده بايد در شش گروه 4 تيمي بر سر کسب 12 سهميه باقي مانده جام ملتها رقابت کنند.

به اين ترتيب رقابتهاي انتخابي جام جهاني که در حال حاضر با 10 تيم برگزار ميشود از دوره بعدي با حضور 12 تيم برگزار ميشود.

شيخ سلمان رئيس AFC دربارهي تغيير شکل برگزاري رقابتها در قارهي آسيا گفت: مسابقات فوتبال مهمترين محصول AFC محسوب ميشود و من خوشحالم که اين رقابت در شرايط خوبي برگزار خواهد شد. مطمئنم که اين تغيير و تحولات به سود قاره آسيا ميشود و فوتبال اين قاره از آن سود خواهد برد.

برگزاري رقابتهاي انتخابي جام ملتهاي آسيا در کوران آمادهسازي تيمهاي آسيايي راه يافته به جام جهاني در ماههاي اخير بارها با اعتراض کارلوس کيروش مواجه شد که به نظر ميرسد اين تغيير در برگزاري رقابتها به نوعي پاسخ به توصيههاي سرمربي پرتغالي تيم ملي ايران باشد.