دبير فدراسيون فوتبال در مورد شرايط تيم ملي و اردوهاي تيم ملي صحبت هاي تازه اي را مطرح کرد.

مهدي محمدنبي دبيرکل فدراسيون فوتبال با حضور در شبکه جام جم در خصوص برخي مسائل تيم ملي فوتبال و فدراسيون گفتوگو کرد.

وي در خصوص اسپانسر تيم ملي و اينکه بحث اين شده است که برنامههاي تيم ملي لغو شده، قرارداد با اسپانسر احتمال فسخ شدن دارد، اظهار داشت: در دنيا يک اسپانسر اصلي وجود دارد که به بخشهاي مختلف ورزش کمک ميکند و در کنار آن يکسري حقوق مادي و معنوي نيز هست که فدراسيونها از آن برخوردارند. با نگاهي به کشور آلمان ميبينيم که بنز اسپانسر اصلي تيم ملي آلمان است در حاليکه شرکت بنز نياز به تبليغ ندارد و کاملاً شناخته شده است اما چه اتفاقي ميافتد که بنز حامي اصلي تيم ملي ميشود. اين تدبير خود آلمانيهاست که مجموعهاي با برند ويژه مسئوليت حمايت را برعهده بگيرد. و در کنار آن فدراسيون درآمد جداگانهاي شامل تبليغات، حق کپي رايت و... را داراست که همانطور که ميبينيم روند استانداردي است که در بيشتر کشورها اجرا ميشود.

نبي ادامه داد: لذا فدراسيون فوتبال به دليل اينکه نهادي غيردولتي است نه بودجه جاري دارد و نه بودجه عمراني پس بايد خودش درآمدهايش را کسب کند. طبيعي است که يکسري مشکلات داريم که براي مثال کارخانههاي اتوموبيلسازي که در ايران هستند آن وظيفهاي که مثلاً بنز در آلمان برعهده ميگيرد را اجرا نميکنند و نميپذيرند. در سال 2003 تا 2006 شرکت ايرانول اسپانسر تيم ملي بود مجموعهاي بود که توليداتش مشخص است اما طبيعي است که وقتي حقوق مادي فدراسيون برآورده نميشود، خيليها جاها به مشکل بر ميخوريم. البته بخشي از درآمدها تسهيل شده است مثل تبليغات تلويزيوني که صدا و سيما ميدهد.

وي در پاسخ به اين سؤال که چرا اتفاق سال 2003 تا 2006 تکرار نشد، گفت: اين به تراز شرکتها بر ميگردد چون اگر بخواهند مشارکت کنند طبيعي است که بايد درآمدهايشان به گونهاي باشد که دچار دردسر نشوند مگر اينکه دستور دولت باشد. ما جلساتي هم همراه با کفاشيان رئيس فدراسيون خدمت آقاي گودرزي بوديم و در هيأت دولت نيز طرح موضوع شده است اما فرصت ما بسيار کم است. ما فکر ميکرديم که اگر تيم به جام جهاني رفت خيلي از مسائل حل ميشود اما تغيير و تحولات بسيار در يک سال اخير و در نهايت مدت زمان طولاني براي انتخاب وزير بر اين مشکلات اضافه کرد و تأثيرگذار بوده است.

دبيرکل فدراسيون فوتبال ادامه داد: اينکه ائلخودروي ارس چرا عقبنشيني کرد براي ما مشخص نيست در اين هفته جلسهاي در بخش بازاريابي فدراسيون براي بررسي دلايل آنها برگزار خواهيم کرد که اگر دليل آنها موجه بود که با آنها ادامه ميدهيم و اگر غيرموجه بود بايد فکر ديگري کنيم. پيشنهادات ديگري هم واصل شده که بعد از تعيين تکليف با ارس بايد به آنها بپردازيم. آخرين مهلت ائلخودرو تا پايان ديماه بوده و مذاکراتي را بايد تا پايان اين هفته با آنها صورت بدهيم اگر اين شرکت بتوانند سررسيدهاي قبلي چکهاي خود را پاس کند با آنها ادامه ميدهيم اما اگر چکها پاس نشود همانطور که در قرارداد هم صراحتاً اعلام شده که بعد از يک ماه اگر چکها نقد نشود با اعلام قبلي قرارداد فسخ ميشود اين کار را خواهيم کرد. اکنون يک ماه هم گذشته است و به همين دليل در همين هفته جلسهاي را براي تعيين تکليف با اين شرکت برگزار خواهيم کرد.

وي در خصوص گزينههاي ديگر براي اسپانسري تيم ملي نيز گفت: سه پيشنهاد بسيار خوب وجود دارد که البته بايد تضمين هم داشته باشد چرا که بحث تيم ملي و به طور کلي بحث ملي است. وقتي جزو 32 تيم جام جهاني ميشويم و در آسيا به عنوان تيم اول صعود ميکنيم بايد حمايتهايي نيز صورت بگيرد چرا که اتفاق بسيار مهمي است اگر حمايت ويژه شود فدراسيون هم کار خودش را انجام خواهد داد. کيروش در بحث برنامهريزي بسيار حرفهاي است و در بحث اجرا هم ما بايد به منابع مالي وابسته توجه کنيم.

وي در خصوص هزينههاي پيشبيني شده تيم ملي گفت: همانطور که ميدانيد منابع مالي که ما به گودرزي وزير ورزش ارائه داديم حدود 6ميليون دلار ارزي و 6ميليارد تومان ريالي است که جمعاً حدود 24 ميليارد تومان ميشود.

نبي اظهار داشت: بعد از اينکه تيم ملي به جام جهاني صعود کرد طبق فرمول فيفا به هر کدام از 32 تيم حاضر در جام جهاني مبلغ 8ميليون دلار تعلق ميگيرد که 1.5ميليون دلار آن بعد از قرعهکشي قابل واريز به هر فدراسيون بود. همانطور که ميدانيد قرعهکشي نيز يک ماه پيش انجام شد و ما بايد اين بحث واريز را در فيفا حل کنيم از آنجايي که کفاشيان عضو کميته فوتسال فيفاست اواخر اين ماه جلسهاي در مقر فيفا دارند که قرار شده در همان جلسه اين بحث را مطرح کنيم تا مسيري براي دريافت 1.5ميليون دلار مشخص شود و بتوانيم آن را دريافت کنيم.مابقي اين مبلغ نيز بعد از بازيهاي جام جهاني به فدراسيونها پرداخت ميشود.

وي در خصوص اينکه چقدر شانس دريافت 1.5ميليون دلار را در چند وقت اخير داريم، گفت: سپبلاتر رئيس فيفا زماني که در ايران حضور يافت با او اين موضوع را مطرح کرديم و وي به بخش مالي فيفا راهکاري ارائه داد که بتوانند به صورتي اين مشکل را حل کنند اما به طور کلي ما بايد از مباحث قانوني جلو برويم و عمل کنيم کار براي دريافت اين مبلغ خيلي سخت است. ما سه جلسه در وزارت ورزش داشتيم و در اين جلسات کميتههاي مختلفي تشکيل شد که بخشي مربوط به تيمهاي ملي و بخشي نيز به تماشاگراني که به برزيل ميروند مربوط بود. در نهايت صورتوضعيت منابع مالي مورد نياز را براي اجراي برنامههاي کيروش به کفاشيان گفتيم و ايشان در هيأت دولت مطرح کردند و اميدواريم که هرچه زودتر اجرايي شود.

دبيرکل فدراسيون فوتبال اظهار داشت: هموطنان ما چه در ايران چه در خارج از ايران که داراي وضعيت اقتصادي مناسبي هستند اگر ميتوانند کمک کنند و ما استقبال ميکنيم و مسير آن براي دريافت کمک در اختيار رسانهها قرار ميدهيم. اين طبق استاندارد دنياست که تيمهاي ملي يک اسپانسر اصلي دارند و نيز کساني هستند که ميتوانند کمک بلاعوض کنند و اين حتي در اساسنامه فيفا هم هست و از لحاظ قانوني مشکلي ندارد. در بخش فرهنگي براي حمايت از تماشاگران نيز پيشبينيهايي کردهايم و قرار است يکسري بستههاي فرهنگي در زمان ورود تماشگران به استاديوم براي تماشي بازيهاي ايران به آنها ارائه شود.

وي در خصوص اينکه چه شرايطي براي تهيه بليط راحت و آسان براي تماشاگران فراهم کردهايد، گفت: قبلاً در دورههاي قبل ميشد سفارش داد و بليط بدون نام گرفت و بعد از اينکه مسابقات شروع ميشد نامها را وارد ميکردند و به استاديوم وارد ميشدند اما متأسفانه فيفا شرايطي ايجاد کرده خود متقاضيها هم بايد به سايت فيفا براي تهيه بليط مراجعه کنند و همين دليل در سايت فدراسيون هم آدرس را دادهايم که از چه مسيري اين کار را انجام دهند.

نبي در خصوص اردوهاي تيم ملي گفت: ما براي تيم ملي کارمان به سه بخش تقسيم کرده بوديم ابتدا صعود به جام جهاني بود که خوشبختانه اتفاق افتاد. دوم اينکه اردوها و کمپها را برقرار کنيم که خوشبختانه اين کارها را نيز انجام داديم و در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي، اتريش، ايتاليا و در نهايت در سائوپائولو برزيل هماهنگ کرديم و اولين تيمي که با آن بازي تدارکاتي خواهيم داشت تيم ملي گينه است که در اسفندماه قرار است ديداري با آنها داشته باشيم و مأموريت سوم ما نيز در نهايت وقتي کارهايي که گفتم انجام شود صعود از گروهمان در جام جهاني است.

وي در خصوص پولي که بايد به کيروش داده شود نيز گفت: طبق قراري که با ايشان داريم هر سه ماه يک بار بايد بخشي از حقوق ايشان را بدهيم که تا کنون اين کار انجام شده است.

دبيرکل فدراسيون فوتبال همچنين اضافه کرد: البته در اردوي اتريش ما بايد با بلاروس بازي کنيم که مکاتباتي با آنها کردهايم و آنها هم چراغ سبز دادهاند فقط بايد توافقنامه آن صادر شود.

وي در خصوص بحث سربازي چند تن از لژيونرها که در چند روز اخير در رسانهها مطرح شده اظهار داشت: ما جلساتي را با سردار بارانچشمه و سردار صدرالسادات برگزار کردهايم از طرف ما مشکلي وجود ندارد و در کل نيز فکر نميکنم مشکلي پيش بيايد و بيشتر بحثي رسانهاي بوده است. از اين دوستان هم به دليل همکاري هميشگي با ما تشکر ميکنم.

نبي در پايان در خصوص ماندن کيروش در تيم ملي پس از جام جهاني اظهار داشت: با ايشان جلسه داشتيم و تصميم بر اين شد که وي تا پايان 2015 استراليا سرمربي باشد و تصميم داريم که بعد از اين تاريخ هم مدت قرارداد وي را تمديد کنيم کيروش براي ما نعمت بزرگي است و با تيم ملي ما انس و الفت خوبي پيدا کرده است و آدم بسيار خونگرمي است. اميدواريم که کار تمديد قراردادشان نيز به خوبي پيش برود.