جلسات کميته فني و توسعه امروز و فردا در دفتر نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال برگزار ميشود.

به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، امروز بعد از ظهر جلسه کميته فني و توسعه با حضور سيد هادي آيت اللهي، مرتضي محصص، فريدون معيني، هومن افاضلي، علي دوستي مهر و مهدي مهدوي کيا با دستور جلسه بحث و بررسي درباره حضور تيم ملي جوانان در تورنمنت جام جهاني کوچک جوانان روسيه برگزار ميشود.

همچنين فردا، چهارشنبه نهم بهمن ماه، جلسه اين کميته با حضور آيت اللهي،محصص، معيني، افاضلي، افتخاري و خسوس کاندلاس با دستور جلسه ارائه برنامههاي پيشنهادي تيم ملي فوتسال به کميته فني و بحث و بررسي درباره برنامههاي ارائه شده برگزار خواهد شد.