در حالي که تيم فوتبال مس در حال آمادهسازي خود براي بازي با تيم نفت تهران بود، متاسفانه يکي از بازيکنان خوب اين تيم با خبر ناگواري روبرو شد.

مجتبي ترشيز بازيکن خوب و جنگندهي تيم فوتبال مس به دليل درگذشت مادر خود راهي شهر خود شد تا در مراسم ختم وي شرکت کند و از همين رو بود که در بازي با نفت تهران غايب بود.

ورزش سه ، مصيبت وارده را به خانوادهي ترشيز تسليت ميگويد و براي وي آرزوي صبر دارد.