پرسپولیس نیوز : علی پروین بعد از ظهر امروز با سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس دیدار کرد. قبل از اتفاقات اخیر در باشگاه پرسپولیس، با استعفای یکباره سعید شیرینی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پس از کنارهگیری رویانیان، امروز علی پروین مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دیداری با سعید شیرینی به مدت یک ساعت و نیم داشت.

در این دیدار شیرینی گزارشی از وضعیت تیم داد و علی پروین نیز با وی در مورد برخی مسائل به گفتوگو پرداخت. در پایان پروین به شیرینی اعلام کرد که او باید در پست سرپرستی مسئولیت خود را دنبال کند و به پروین و باشگاه کمک کند.

پروین اعلام کرد: که ما نیامدهایم تا همه را عوض کنیم هرکس برای ما یک قدم بردارد ما از او تشکر میکنیم و همیشه برای او دعا میکنیم. شیرینی زحماتی برای باشگاه کشیده که ما در جریان آنها هستیم.