بنابر نوشته يک نشريه معتبر ورزشي فيليپ لام، کليديترين عضو در ساختار تاکتيکي مورد نظر پپ گوارديولا در تيم بايرن مونيخ است.

هفتهنامه کيکر در تازهترين شماره خود تحليلي در مورد برنامههاي تاکتيکي که مربي اسپانيايي فصل جاري «بايرنيها» مورد توجه قرار داده را مطرح کرده است.

به نقل از فارس، در اين گزارش تحليلي عنوان شده بايرنيها به طور متوسط 71.1 درصد زمان بازيهاي فصل جاري خود را صاحب توپ بودهاند. ضمن آنکه در همه حال اساس و محور تاکتيک طراحي شده گوارديولا براي بايرن، فيليپ لام، مدافع و کاپيتان اين تيم بوده است.

بر اين اساس مربي 43 ساله سابق بارسلونا به طور متناوب از کاپيتان 29 سالهاش در خط دفاع و مياني استفاده کرده است.