مرجع خبري رئال مادريد :ايكر كاسياس ركورد گل نخوردن را در تاريخ رئال شكست .

اين دروازه بان به ركورد 682 دقيقه گل نخوردن رسيد و ركورد پاكو بويو در فصل 95-94 با 658 دقيقه گل نخوردن شكست .

ايكر از بازي با گالاتاسراي در چمپيونزليگ تا كنون ، دو ماه است كه دروازه اش باز نشده است .