پوشک هم دیجیتالی شد

مجموعه: اختراعات جدید
پوشک هم دیجیتالی شد
در عصر فناوری، پوشکهای بچه هم دیجیتالی شدهاند و میتوانند عفونت احتمالی مجاری ادراری، سوءکارکرد کلیه و آبزدایی در نوزاد را گزارش کنند.
پوشکهای هوشمندی که رد سلامتی نوزاد را دنبال میکنند توسط یک شرکت تازه کار در نیویورک آمریکا طراحی شده و به همراه یک اپلیکیشن روی تلفنهای هوشمند عرضه میشود که میتواند از طریق آن اطلاعات را درباره سلامت کودک به پزشک منتقل کرد.
این پوشک از جلو دارای چندین مربع رنگی است که هرکدام از این مربعها نشان دهنده یک عفونت خاص با یک پروتئین، محتویان آب یا باکتری، و تغییر رنگ در صورت مشاهده چیزی خارج از پارامترهای عادی است. همچنین یک مربع سفید هم وجود دارد که به سادگی تغییرات رنگی را در دیگر مربعها بررسی میکند.یک اپلیکیشن روی تلفن هوشمند اطلاعات دقیقی را از دادههای شیمیایی براساس تغییرات رنگی گزارش شده توسط پوشک خواهد داشت.این اطلاعات در یک نقطه مرکزی آپلود میشود و پزشک میتوانند اطلاعاتی را درباره سلامتی نوزاد به دست آورد و تصمیم بگیرد که آیا این نوزاد نیاز به آزمایشهای بیشتر دارد یا خیر.منبع:mehrnews.com