مرجع خبري رئال مادريد :قضاوت ناعادلانه آيزا گامز در بازي رئال و اتلتيك و اخراج عجيب كريستيانو داد هواداران را در آورد و در شبكه هاي اجتماعي تصاويري را براي اين داور آماده كردند . دومي با اين مضمون است :"كريستيانو را اخراج كردم ولي با تو دوست مي دهم " و اولي با اين مضمون كه " كارت عالي بود "