کميته مسابقات سازمان ليگ شرايط تيمهاي صعود کننده و سقوط کننده به دسته دوم را تشريح کرد.

به نقل از فارس، سازمان ليگ شرايط تيمهاي صعود کننده و سقوط کننده به ليگ دسته دوم را به شرح زير بيان کرد:

ب1- تيمهاي اول و دوم گروههاي الف و ب رقابتهاي ليگ دسته دوم بزرگسالان فصل 92-93 (جمعا 4 تيم) به مسابقات ليگ دسته اول بزرگسالان در فصل آتي (94-93) صعود خواهند نمود.

2- تيمهاي دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم گروههاي الف و ب رقابتهاي ليگ بزرگسالان در فصل 92- 93 مجموعا 6 تيم مستقيما به مرحله دوم رقابتهاي ليگ دسته سوم بزرگسالان در فصل 93- 94 سقوط خواهند نمود.

3- تيمهاي يازدهم تيمهاي الف و ب رقابتهاي ليگ دسته دوم بزرگسالان دست 92- 93 در يک ديدار رفت و برگشت (پليآف) به مصاف يکديگر خواهند رفت که در پايان 2 ديدار تيم برنده در رقابتهاي ليگ دسته دوم بزرگسالان فصل 93- 94 و تيم بازنده در مرحله دوم رقابتهاي ليگ دسته سوم بزرگسالان فصل 93- 94 شرکت خواهند کرد.

تعيين ترتيب ميهمان و ميزبان با قيد قرعه مشخص خواهد شد.

رقابتهاي ليگ دسته دوم در فصل 94-93 با حضور 28 تيم در دو گروه 14 تيمي برگزار ميشود.

4- تيمهاي اول و دوم گروههاي الف و ب از مرحله دوم رقابتهاي ليگ دسته سوم بزرگسالان فصل 93- 92 (جمعا 4 تيم) مستقيما به مسابقات ليگ دسته دوم بزرگسالان در فصل آتي (94-93) صعود خواهند کرد.

5- براي تعيين پنجمين تيم صعود کننده به ليگ دسته دوم، تيمهاي سوم گروههاي الف و ب از مرحله دوم رقابتهاي ليگ دسته سوم بزرگسالان در فصل 93- 92 در يک ديدار رفت و برگشت (پليآف) به مصاف يکديگر خواهند رفت که در پايان مجموع اين دو ديدار تيم برنده به رقابتهاي ليگ دسته دوم بزرگسالان در فصل آتي (93-94) صعود خواهند نمود و تيم بازنده در مرحله دوم رقابتهاي ليگ دسته سوم بزرگسالان در فصل 94-93 شرکت خواهند کرد.

تعيين ترتيب تيم ميهمان و ميزبان با قيد قرعه مشخص خواهد گرديد.

مسابقات مرحله دوم ليگ دسته سوم در فصل (94- 93) با حضور 24 تيم در 2 گروه 12 تيمي برگزار ميشود.