مربي اسبق پرسپوليس ميگويد، مديرعامل سابق، به پشتوانه نهادهاي بالادستي چنين هزينههايي را به باشگاه تحميل کرده است.

حسين عبدي با بيان اينکه بدهيهاي حال حاضر پرسپوليس يک شبه به وجود نيامده است، اظهار کرد: بايد در اتفاقات گذشته به دنبال منشاء مشکلات بگرديم. بايد ديد چگونه بدون بودجه با بازيکنان قرارداد بستهاند و اين قدر هزينه به باشگاه پرسپوليس تحميل کردهاند. بايد ديد در گذشته آيا درآمدزايي صورت گرفته يا فقط هزينه شده است؟!


به گزارش ايسنا، وي افزود: من فکر ميکنم مديرعامل قبلي بايد قبل از رفتن، تکليف بدهيها را روشن ميکرد.


عبدي تصريح کرد: وقتي هزينههاي کلاني براي باشگاه انجام ميشود، بايد ديد آيا منابع مالي آن تامين شده است؟! بايد سيستم حسابداري اقتصادي باشگاه به اين موارد رسيدگي ميکرد.


بازيکن اسبق پرسپوليس ادامه داد: به نظر من در اين وضعيت، نه تنها آقاي پروين، بلکه هر کس ديگري هم وارد ميشد با چالشهايي روبهرو ميشد که حل کردن آنها غير ممکن است.


وي اضافه کرد: بايد يا وزارت ورزش تمام اين بدهيها را متقبل شود و پرداخت کند و يا شخص ديگري از جيب خودش اين بدهيها را پرداخت کند تا شرايط به حالت عادي برگردد. رويانيان بايد پاسخگو به چنين بدهيهايي باشد که هيچ کس توان پرداخت آن را ندارد.


عبدي تصريح کرد: من فکر ميکنم يک نفر نميتواند به تنهايي چنين تصميماتي بگيرد و در نهايت بدهيهاي کلاني به جا بگذارد. مطمئنا چراغ سبزهايي از نهادهاي بالادستي به او نشان دادهاند که وي توانسته هزينههاي باشگاه را تا چنين سطحي بالا ببرد.
وي اضافه کرد: من ميخواهم بگويم يک نفر به تنهايي اين بدهيها را به جا نگذاشته است. در يک باشگاه هيات مديره وجود دارد و احتمالا مصوبههايي براي انجام اين هزينهها وجود داشته است. تصميمات اتخاذ شده است اما منابع مالي وجود نداشته است.


عبدي در ادامه صحبتهاي خود به خبرنگار ايسنا گفت: وقتي يک مجمع وجود دارد و مجمع هيات مديرهاي را انتخاب ميکند و در نهايت هيات مديره مديرعامل را انتخاب ميکند، در نتيجه هر تصميمي که اتخاذ ميشود بايد مصوبهاي براي آن وجود داشته باشد. در نهايت فکر ميکنم، بدهيهاي حال حاضر يک شبه به وجود نيامده است، به طور مثال وقتي کاري انجام ميشود، صدايي از آن خارج نميشود اما وقتي کار به انتها ميرسد و نتيجه نميدهد، صدايش بلند ميشود و حساسيت ايجاد ميکند.


وي در مورد اعتصاب بازيکنان پرسپوليس نيز گفت: فکر ميکنيم بازيکنان پرسپوليس حق دارند اعتصاب کنند. آنها نگران پول خود هستند، زيرا ميدانند اگر الان پول خود را از باشگاه نگيرند، پس از پايان فصل کسي پاسخگوي آنها نخواهد بود. اما در کل فکر ميکنم بازيکنان بايد کمي سنجيدهتر عمل ميکردند.


عبدي افزود: در قبل هم مشکلات مالي وجود داشت و بازيکنان طلبهايشان را دريافت نميکردند اما اعتصابي در کار نبود، آنها به عشق هواداران و پرسپوليس مشکلات را فراموش و بازي ميکردند.


وي در مورد مديرعاملي علي پروين در باشگاه پرسپوليس نيز گفت: هر شخص ديگري هم به جاي آقاي پروين ميآمد، همين مشکلات وجود داشت. بايد ديد آيا باشگاه ميتواند درآمدزايي کند يا خير. بدهيهاي حال حاضر مربوط به گذشته است و مانند بمب ساعتي هر لحظه ميتواند مشکلاتي را ايجاد کند. اما در کل فکر ميکنم همه بايد به آقاي پروين کمک کنند تا مشکلات مرتفع شود.