مس در ميان تعجب همگان توانست خودش را به فينال جام حذفي برساند و بايد در مقابل تراکتور صفآرايي کند و يکي از بازيکناني که نقش مهمي در رسيدن مس به فينال داشت آرمان شهدادنژاد بود.

در همين رابطه با دروازهبان جوان و البته باتجربه مس صحبت کرديم. او که خودش بازيکن بومي اين تيم به حساب ميآيد با تعصب خاصي از فينال صحبت ميکند. شهداد نژاد ميگويد: ما با تمام وجود در اين بازي حاضر ميشويم ما تصميم گرفتهايم در اين بازي جوري به ميدان برويم که بعد از بازي ديگر نفسي برايمان باقي نمانده باشد.

او در ادامه ميگويد: لوکا بوناچيچ مربي سرد و گرم چشيده و باتجربهاي است او ميتواند کارهاي بزرگي انجام بدهد و مطمئنم با شجاعت او و ميل ذاتي بوناچيچ به بردن که آن را به تيم القا ميکند ميتواند در اين بازي برگ برنده ما باشد.

وي در پايان ميگويد: ما فردا همگي همدل و هم اتحاد ميشويم و به ياري خدا و مردم عزيز کرمان که هميشه ما را حمايت کردهاند ميخواهيم کار بزرگي بکنيم و با بردن تراکتور آسيايي شويم. اميدوارم بتوانيم در ليگ هم موفق شويم اگر چه الان فقط به جام حذفي فکر ميکنيم و تصاحب اين جام؛ تراکتور تيم بزرگي است اما ما هم مس کرمان هستيم که سالها در فوتبال ايران توانستهايم به موفقيتهاي بزرگي برسيم و مطمئنم فردا هم حماسه بزرگي را رقم ميزنيم و با بردن اين جام شادي را به هواداران عزيز و مردم خوب و خونگرم کرمان هديه ميکنيم. در انتها جا دارد از زحمات مسوولين تيم و تمامي اعضاي زحمتکش کارخانه مس کرمان، اعضاي هيات مديره، مديرعامل زحمتکش و پاک ما اکبر ايرانمنش، عيسي نوروزپور احمدي، مهدي ميرمحمدي و مردم عزيز کرمان تشکر ميکنم.