محمد پنجعلى پيشكسوت تيم پرسپوليس نحوه بازى فجر سپاسى مقابل تيم دنيزلى را به هيچ وجه نمى پسندد و معتقد است كه فوتبال را بايد جوانمردانه بازى كرد و مردانه برد و بردن به هر قيمتى ارزشى ندارد. گفت وگو با وى را بخوانيد:
• در مورد شكست
پرسپوليس مقابل فجر سپاسى چه نظرى داريد؟
-
پرسپوليس خيلى خوب بازى كرد اما اين بازى آخر بدبيارى بود. فوتبال همين است و گلهايى كه پرسپوليس خورد خيلى غيرمنتظره بود و گلر آنها هم روز خيلى خوبى داشت تا چنين نتيجه اى رقم خورد.
• چرا
پرسپوليس اينقدر نوسان دارد؟
- البته اعتقاد دارم اگر يكى از آن توپها گل مى شد، نتيجه خيلى فرق مى كرد.
پرسپوليس حركت رو به جلويى دارد و زيبا و تماشاگرپسند بازى مى كند.
• اما اين بازى زيبا با نحوه بازى
فجرسپاسي مدام قطع مى شد.
- فجر سپاسى ما را ياد بحرين انداخت.آنها مدام خودشان را روى زمين مى انداختندكه اين حركت تأثير منفى روى
پرسپوليس گذاشته بود چون بازى دست پرسپوليس بود و فشار مى آورد اما آنها مدام خودشان را روى زمين مى انداختند. اينطورى بازى كردن روح فوتبال را خدشه دار مى كند و اتفاق قشنگى براى فوتبال ما نيست.
• بردن با هر ترفند و روشى را درست نمى دانيد؟
- اصلا درست نيست. بايد جوانمردانه بازى كرد و مردانه برد.
• اينكه مى گويند
پرسپوليس ى ها به خاطر برد داربى مغرور بودند را قبول داريد؟
- نه بچه ها شرايط را خيلى خوب مى دانند.
فجرسپاسي خيلى خوب كار كرد و بچه هاى ما عالى بودند اما گلهاى آنها كمر تيم را شكست چون خيلى غير منتظره بود.
• بازى بعدى
پرسپوليس مقابل صباى قم است. درمورد اين بازى صحبت مى كنيد؟
- به نظر من بازى خوبى مى شود. صبا تيم استخوان دارى است و
پرسپوليس اگر همين روند را ادامه دهد و اين باخت روى تيم تأثير نگذارد، مى تواند نتيجه بگيرد. پرسپوايس الان بايد به فكر كسب سهميه آسياباشد.
• اين تيم مى تواندسهميه اسيا را بگيرد؟
- من خيلى اميد دارم كه اين اتفاق بيفتد. البته ۳ امتياز خيلى حساسى را مقابل فجرسپاسي از دست دادند و كار سخت تر شد اما هنوز هم مى توان اميد داشت.