جلسه پيشکسوتان و چهرههاي مطرح باشگاه پرسپوليس با معاون حقوقي، پارلماني و هماهنگي امور استانهاي وزارت ورزش و جوانان برگزار ميشود.

به نقل از پايگاه اطلاعرساني وزارت ورزش و جوانان، در اين جلسه که در سالن اجتماعات ورزش و جوانان برگزار ميشود، قرار است درباره وضعيت مديريت اين باشگاه در فصل آينده و شرايط واگذاري اين باشگاه به بخش خصوصي بحث شود.

خادم درباره اين جلسه توضيح داد: قرار است در اين جلسه در خصوص شرايط حال و فصل آينده پرسپوليس و حضورش در ليگ همفکري شود. در اين جلسه دو بحث اصلي مطرح شود. نحوه واگذاري و مديريت کلان باشگاه قبل از واگذاري به بخش خصوصي، يکي از موضوعات اصلي جلسه با پيشکسوتان است. دنبال پيشنهادهاي عملي و مالي و گروهي هستم و ميخواهيم هم براي واگذاري کوتاهمدت و هم براي واگذاري قطعي و کامل پشتوانهها، چارچوبها و برنامهها را بررسي کنيم. تاکيد ما بر اين است که آينده دو تيم پرسپوليس و استقلال تضمين شود و به آرامش و ثبات مالي و مديريتي برسند و اگر رقابتي و برد و باختي وجود دارد، در مستطيل سبز باشد. اولويت وزارت ورزش و جوانان سپردن مديريت باشگاه پرسپوليس به يکي از بزرگان اين باشگاه است. با توجه به شنيدهها بزرگان پرسپوليس به اداره و مديريت کلان باشگاه علاقمند هستند. از نظر وزارت ورزش و جوانان هم اين بزرگان در اولويت قرار دارند.

بحث ديگري که در جلسه فردا مطرح ميشود، حضور يکي از افراد خوشنام پرسپوليس در هيات مديره باشگاه است. خادم گفت: يکي از موضوعات قابل بحث در جلسه با پرسپوليسيها اين است که حتما يکي از چهرههاي خوشنام و خاکخورده پرسپوليس در هيات مديره حضور داشته باشد. فردا درباره حضور جدي يکي از اين چهرهها در هيات مديره که تا حد امکان به انتخاب خودشان باشد، مذاکره ميکنيم.

افراد حاضر در جلسه فردا ميتوانند راهکارهايشان را براي بهتر شدن شرايط باشگاه ارائه کنند.

به گفته خادم بعد از پرسپوليس نوبت به استقلاليها ميرسد که تکليف مديريتشان را مشخص کنند: در حال حاضر تيمي از بازرسي و حسابرسي وزارت ورزش و جوانان در حال بررسي وضعيت مالي باشگاه استقلال است. با توجه به اين که ثبات مديريتي باشگاه پرسپوليس با مشکل روبهرو بود، اين باشگاه را در اولويت قرار داديم اما بعد از پايان سال 92 و اتمام حسابرسي در باشگاه استقلال هم تعيين تکليف ميشود.

خادم درباره شرايط واگذاري اين دو باشگاه هم توضيحاتي را داد: تصور و سعي ما اين است که در کوتاهترين زمان هيات مديره باشگاه را ترميم و تکليف قطعي اين فصل و فصل آينده باشگاه را تعيين کنيم. به موازات اين بحث واگذاري اين باشگاهها به بخش خصوصي در دستور کار است. در سطح وزرا جلسات متعدد و متنوعي را برگزار کردهايم اما تا پايان سال جلسه ديگري نداريم. سال آينده اين جلسات را پيگيري ميکنيم.

معاون وزير ورزش و جوانان تاکيد کرد که بحث واگذاري باشگاههاي استقلال و پرسپوليس در هيات دولت مطرح است: همانطور که در اخبار گفته شده بحث واگذاري اين دو باشگاه از سطح وزارت ورزش و جوانان خارج شده و در هيات محترم دولت براي آينده اين باشگاهها تصميمگيري ميشود. در هيات دولت کارگروهي تشکيل شده که گزارشها را به هيات دولت ميدهند. فضاي کار از سطح وزارت ورزش و سازمان خصوصي سازي خارج شده و اين هيات دولت است که درباره نحوه مديريت و واگذاري اين باشگاه تصميم ميگيرد.

با اين حال خادم پيگيري وضعيت باشگاههاي استقلال و پرسپوليس را وظيفه وزارت ورزش و جوانان دانست: اين وظيفه ذاتي وزارت ورزش و جوانان است که تا تعيين تکليف قطعي که طبق قانون بودجه 93 اين واگذاري بايد اتفاق بيفتد، شرايط حال حاضر و فصل آينده را مشخص کند و اجازه ندهد تحت تاثير اين واگذاري قرار گيرد. در نظر داريم اين دو باشگاه به ثبات مالي و مديريتي نايل شوند. هر چند تاکيد ميکنيم که دولت و وزارت ورزش و جوان هيچ پول و منبع مالي مشخصي را براي حمايت مالي ندارند. تصور ما اين است که با توجه به پتانسيل اين دو باشگاه، اين ساماندهي مالي ميتوانست سريعتر انجام شود.