پيشکسوت تيم فوتبال پرسپوليس گفت: در جلسه امروز به پيشکسوتان اهميت دادند، با حرفهايشان مشخص بود، اما نميدانم واقعي بود يا خير.

حميد استيلي در واکنش به جلسه امروز پيشکسوتان پرسپوليس با مسئولين وزارت ورزش، اظهار داشت: در جلسه امروز در مورد واگذاري پرسپوليس بيشتر بحث کرديم اما به هيچ جمعبندي کاملي نرسيديم، خيلي تلاش کرديم اما جمعبندي لازم حاصل نشد.

به نقل از فارس، وي افزود: در جلسه امروز به پيشکسوتان اهميت دادند، با حرفهايشان مشخص بود، اما نميدانم واقعي بود يا خير، حالا بايد ببينيم واقعاً در عمل هم همينطور به پيشکسوتان بها ميدهند يا خير، در کل صحبتهاي خوبي رد و بدل شد اما بايد ببينيم در آينده چه اتفاقي ميافتد.

وي در پايان درباره اختلاف نظر پيشکسوتان و وزارت نيز گفت: بالاخره پيشکوستان براي اين باشگاه زحمت کشيدهاند و بايد شأن آنها را حفظ کرد، آنها هم خواستههايي دارند که به نظرم بحق است اما همه چيز در عمل مشخص ميشود و نبايد همه چيز را در حرف زدن خلاصه کرد.