سومين تمرين تيم فوتبال پرسپوليس در سال 1393 برگزار شد.

تمرينات تيم فوبتال پرسپوليس در نوبت بعدازظهر از ساعت 16 و 30 دقيقه بعدازظهر امروز در ورزشگاه درفشيفر دنبال شد.

به گزارش فارس، در اين تمرين بازيکنان ابتدا بدنهاي خود را گرم کردند و سپس به پاسکاري، فوتبال تحت فشار و فوتبال در يک چهارم زمين پرداختند.

*سيدجلال حسيني در فوتبال دستگرمي شرکت نکرد و به تمرينات اختصاصي پرداخت.

*در حاشيه فوتبال دايي بازيکناني را که خوب کار ميکردند تشويق ميکرد و به بازيکناني که بيدقت بودند، تذکري جدي ميداد.

*در حاشيه تمرين امروز يک سرباز که در تمرين قرمزپوشان حضور داشت در حال فيلمبرداري از تمرين بود که از اين کار اين هوادار جلوگيري شد.

*محسن مسلمان بدون مشکل به همراه سيدصالحي در تمرينات گروهي شرکت کردند.

*50 هوادار تمرين امروز را از نزديک تماشا ميکردند.

*فيلم بازيهاي داماش رسيد.

*کفشگري با دستبند مخصوص در تمرين امروز شرکت کرد.

*دروازهبانها در تمرين امروز 45 دقيقه اختصاصي تمرين کردند و سپس در تمرينات گروهي حضور پيدا کردند.

*گلهاي عباسزاده که به صورت نمايشي بود باعث شد تا او بارها مورد تشويق قرار گيرد.

*جديت دايي در تمرين امروز باعث شده بود تا بازيکنان با انگيزه زيادي به تمرين بپردازند.