بدون شک بزرگترین غایب لیست جدید تیم ملی کسی نیست جز شهاب گردان. دروازهبان ۲۷ ساله ذوبآهن که طی هفتههای اخیر توسط منصور ابراهیمزاده نیمکتنشین شد تا حضور در تیم ملی را از دست بدهد. شهاب گردان که از دعوت نشدن به تیم ملی ناراحت بود تمام کاسه کوزهها را سر منصور ابراهیمزاده شکست: «دعوت نشدن من ارتباط مستقیمی دارد به منصور ابراهیمزاده. کروش برای چه مرا دعوت نکرد؟ به خاطر اینکه ابراهیمزاده مرا بازی نداد. حالا ابراهیمزاده به چه دلیل مرا بیرون گذاشت؟ اگر به جواب این سوال رسیدید من را هم در جریان بگذارید. مقصر اصلی در دعوت نشدن من ابراهیمزاده است. ۵ بازی مانده بود تا لیست تیم ملی اعلام شود که مرا نیمکتنشین کرد. آخر به چه دلیل؟