مدافع ملي پوش پرسپوليس گفت: به ما لقبهاي مختلفي دادند اما پرسپوليس براي پول سفرش هم مشکل دارد.

سيد جلال حسيني در مورد فحاشي که تماشاگران داماش به او انجام دادند، گفت: من کاري ندارم همه چيز مشخص بود و خودتان قضاوت کنيد. نميخواهم در مورد اين مسايل حرف بزنم.

به نقل از فارس، وي در مورد وضعيت پرسپوليس گفت: به ما لقبهاي مختلفي دادند اما پرسپوليس حتي براي پول سفرش هم مشکل داشته و دارد. هر تيمي به جاي ما بود در جدول پنجم يا ششم هم نميشد. مشکلات زيادي داريم حتي براي پول سفر هم مشکل داريم.

مدافع پرسپوليس تصريح کرد: دو هفته ديگر به پايان ليگ باقي مانده است و بازيکنان پرسپوليس ميتوانند به موفقيتي بزرگ برسند اما بهتر است بازيکنان و کادر فني را به حال خود رها نکنند. بماند که چه قولهايي به ما دادند و عملي نشد. پرسپوليس تنهاست کمکش کنيد.