پرسپولیسیها : عجب گرمایی دارد ، صندلی قدرت ، تو چرا چرتت گرفته سلطان !
هواداران پرسپولیس هیچ خوش ندارند ، بعد از مدیریت انرژیک سردارشان ، با چهره ای در هم و خسته ، کوفته و از پایی نشسته روبه رو شوند ، چون این قانون دنیا است که اگر کسی را به زور بر می دارند ، صد نه هزار برابر کار آمد تر از او روی کار می آید نه مثل دو قدمی ما ، بهترین ها را فدای رابطه و وعده و وعید می کنند ، هر چند اینجا ایران باشد.
هیچ نیازی به توضیح نیست ، وقتی برای همه ی ما عیان است که تو کسی نیستی که برای گرفتن حق ما به خود حتی سختی نوشتن یک جمله اعتراض بدهی ، هرچند می دانم که مدیر عاملم در نوشتن عاجز است .سلطان ، شاید قصد کرده ای برای چند صباح ماندن ، سر تعظیم فرود آوری ! اما اینجا پرسپولیس است و عظمتش نیازی ندارد برای ماندن ذلیل بود و دست به سینه ی هرکسی ایستاد !این خانه ی در حال آبادی که می بینی،بعد سالها پایه هایش را مردی از تبار شیرمردان پارس دورباره مرمت کرده است ، حال که با کلی برنامه و فکر مدیریتی جدید آمده ای ، شب و روز نیازی به فعالیت نیست ، لااقل به این راحتی نگذار حق پرسپولیس ضایع شود ، چون هوادارن این باشگاه بد جوری به قد علم کردن های سردار سرخشان عادت کرده اند!
راستی سلطان ، سردار را که می شناسی ؟
آری همان که تا پای جان از نام و عظمت پرسپولیس دفاع می کرد و همه ی ایران فریاد های بلندش را در دفاع از کیان پرسپولیس بارها شنیده بودند و می دانند که اگر امروز به خاطر کارها و برنامه هایت نمی رفت ! کمیته ی کشکی انضباطی که هیچ بزرگ تر آن همم به این راحتی جرات نداشت ، کمتر از دو روز مانده به بازی حساس تیم محبوبمان رای خود را بازگرداند ! و داماش متهم را به دلیل واهی ، تبرئه کند ! به نظرت آیا سردار بعد از پنالتی اشتباه فولاد چون تو گوشه ای آرام می نشست و تنها به فکر ماندن و قدرت طلبی برای خودشیرینی سکوت می کرد؟

حال مطمئن باش ، اگر باری دیگر کمیته های رنگی به ضررمان رای صادر کنند و تو هم چنان ، چون قضیه ی داماش سکوت کنی ، شاید نامت را از سلطانی تغییر دهند ! پس هوشیار باش ، تو درست در تیرس کینه ی هواداران پرسپولیسی !
جهت یادآوری پروین :حواست باشد ، هنوز در دیزی سرا انگشتانت را تمیز نکرده ای ، اینجا قهرمانی را هدیه می دهند .