مدير برنامههاي دروازهبان 21 ساله مونشنگلادباخ عنوان کرد تِر اشتگن نميتواند به بارسلونا ملحق شود.

پس از اينکه روز گذشته فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) باشگاه بارسلونا را در فصل نقلوانتقالات سال آينده از جذب بازيکنان جديد بينالمللي و ثبتنام از بازيکنان زير 18 سال محروم کرد، هواداران اين تيم نگران موضوع جذب مارکآندره تِر اشتگن، دروازهبان جوان بورسيا مونشنگلادباخ هستند که قرار بود در پايان فصل جاري به جمع کاتالانها ملحق شود.

به گزارش تسنيم، گِرد فوم بروخ، مدير برنامههاي تِر اشتگن در گفتوگو با نشريه «بيلد» آلمان گفت: اگر درست متوجه بيانيه فيفا شده باشم، حضور تِر اشتگن در بارسلونا در تابستان پيشرو غيرممکن است.

قرارداد اين سنگربان 21 ساله در تاريخ 30 جولاي 2014 با بورسيا مونشنگلادباخ به پايان ميرسد. بارسلونا قصد داشت وي را جانشين ويکتور والدس کند که در پايان فصل جاري نيوکمپ را ترک خواهد کرد.

اين ممنوعيت و تحريم بارسلونا در پي تحقيقات ابتدايي است که توسط سيستم تطبيق نقلوانتقالات فيفا (Fifa TMS) در طول سال گذشته صورت گرفته و متعاقب آن توسط کميته انضباطي فيفا به عنوان بخشي از اقدامات انضباطي تکميل شده است.

بر اساس تحقيقات صورت گرفته مشخص شد که باشگاه بارسلونا در چندين موارد قوانين مربوط به نقلوانتقالات بينالمللي و ثبتنام از فوتباليستهاي غيراسپانيايي زير سن قانوني را همانند قوانين ثبتنام و استفاده از اين بازيکنان در رده ملي نقض کرده است.