بانك ورزش - تصميم منصور ابراهيم زاده براي بازي ندادن به سامان آقازماني در بازي مقابل پرسپوليس به جنجالي اساسي انجاميد. تا جايي كه در او به هنگام بازگشت از بازي در اتوبوس بر سر همين موضوع با ابراهيم زاده درگيري پيدا كرد.
نكته جالب اما جلسه باشگاه براي رفع كدورت آقازماني و ابراهيم زاده است كه در آن دليل جالبي براي اتخاذ اين تصميم مطرح ميشود. مسوولان باشگاه راه آهن در اين جلسه به آقازماني گفتهاند كه به دليل حساسيت بازي راه آهن مقابل پرسپوليس و رويارويي آقازماني و دايي، احتمال داشته حرف و حديث هايي پشت سر آقازماني به وجود بيايد و ابراهيم زاده در واقع براي جلوگيري از اين حرف و حديث ها او را بازي نداده است