میدان سیبلس بامداد پنجشنبه به خاطر جشن قهرمانی کوپا دل ری مملو از جمعیت بود . بیش از 60 هزار رئالی خود را به نزدیک این مجسمه رساندند و تا ساعت 4 بامداد منتظر ماندند تا پس از دو سال ، جام گرفتن تیمشان را جشن بگیرند .وقتی که راموس جام را در دست می گرفت ، هواداران یاد کوپای 2011 می افتادند که او جام را زیر اتوبوس انداخت و باعث شکستنش شد . اما این بار جام شانس آورد . هواداران وقتی جام را در دستان قهرمانانشان دیدند ، فریاد زدند:” اره ، آره ، آره ، کوپا همینجاست !”وقتی اتوبوس به میدان رسید ، ایکر پرچم رئال مادرید را دور گردن مجسمه سیبلس پیچید تا شعار ” ایکر ، ایکر ، ایکر … ” در میان هواداران طنین انداز شود .کریستیانو با این که بازی نمی کرد ، خیلی در جشن فعال بود . خسه تنها غایب بود چرا که حق ندارد زانویش را تکان بدهد . ایارامندی ، کارواخال ، ایسکو و کاسمیرو اولین جامشان را تجربه می کردند و مملو از انگیزه بودند . بیل ، ستاره مستایا نیز به شدت مورد تشویق قرار گرفت . او با کمک مودریچ ، شعار ” قهرمانان ، قهرمانان ” را می داد .بازیکنان ساعت 5 بامداد مراسم را ترک کردند اما هواداران تا ساعاتی بعدش به جشن گرفتن ادامه دادند . پنجشنبه ، مادریدیسموها هنوز هیجان قهرمانی را در قلب داشتند .