کاپیتان تیم فوتبال پرسپوليس پیراهن خود را به چاق ترین پسر ايران اهدا کرد. علی کریمی در بین دو نیمه بازی پرسپوليس و صبا پیراهنش را به محسن پور محمدي چاق ترین پسرايران اهدا کرد.پور محمدي ۱۷۵ کیلو وزن دارد.

مهدی مهدوی کیا و مصطفی دنیزلی نیز به سمت او رفتند و با چاق ترین پسر ایران خوش وبش کردند.