تکذيب خبر حضور عابديني در تراکتورسازيمديرعامل باشگاه داماش خبر مذاکره با وي براي پذيرفتن مديريت باشگاه تراکتورسازي را تکذيب کرد.

امير عابديني در گفتوگو با ايسنا، درباره خبر احتمال رفتنش به تبريز و پذيرفتن مديريت باشگاه تراکتورسازي اظهار کرد: هيچ صحبتي در اين باره با من نشده و اين خبر سراسر شايعه است.