گودرزي:باشگاههاي صنعتي طبق ضوابط عمل کنند


وزير ورزش و جوانان گفت: باشگاههاي صنعتي فوتبال موظف هستند مطابق با ضوابط وزارتخانه عمل کنند.


محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان در حاشيه جلسه با نمايندگان کرسيهاي آسيايي و جهاني گفت: کرسيهايي که به دست ميآوريم بعضيها با تغيير مديريتي تغيير ميکرد که اين مناسب ما نيست. اعتقاد دارم کرسيها بايد تقويت شوند و در ادامه کرسيهاي بزرگتر بگيريم. براي تقويت آن راهکارهايي داشتهايم که سعي ميکنيم ديپلماسي عمومي را در ديپلماسي ورزش فعال کنيم و به جايگاه برتر دست پيدا کنيم.

وي درباره شفافسازي قراردادها و پيام نمايندگان مجلس اظهار داشت: امروز 150 نماينده ورزش از اقدام وزارت ورزش و من حمايت کردند که از آنها تشکر ميکنم. اميدوارم اين موضوع تداوم يابد و در ورزش کشور ما مسائل اقتصادي و فرهنگي ابهامآور وجود نداشته باشد. اميدواريم اعتماد مردم را جلب کرده و آحاد مردم به سمت ورزش بروند.

گودرزي درباره کنايه روز گذشته به کفاشيان تصريح کرد: ديروز بحثهايي گفتم که برداشت آن به خود شما رسانهها برميگردد.

وزير ورزش و جوانان در پاسخ به اين سوال که آيا باشگاه هاي صنعتي هم قرارداد بازيکنان را اعلام خواهند کرد يا خير، اظهار داشت: از مديران کارخانجات خواستم که مطابق با سياستهاي دولت گام بردارند و کمک کنند نرخ ورزشکاران رشد بيرويه نداشته باشد که نتوانند اين پولها را پرداخت کنند که همان به ورزش آسيب ميزند. از آنها خواهش کردم طبق ضوابط وزارت ورزش عمل کنند و اميدوارم تخطي نکنند.

گودرزي درباره بودجه سال 93 عنوان کرد: اين بودجه شفاف است و بر اساس برنامه به فدراسيونها تعلق ميگيرد. فدراسيونهايي که اسپانسر مالي بگيرند تشويق ميشوند.

وي در پاسخ به اين سوال که برخي از ورزشکاران نامه نوشتند و خواستار عزل کوزهگري از رياست فدراسيون هندبال هستند، تصريح کرد: اين اقدامات شايسته نيست و عزل و برکناري بايد بر اساس معيار خاص باشد. ما هم تحت فشار کاري انجام نميدهيم و کسي را عزل نميکنيم و در مقابل اين اقدامات مقاومت ميکنيم.