بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تمام اعضای هیئت مدیره با لابی و رایزنیهایی که انجام میدهند، انتخاب شده و افراد را بر اساس تخصص انتخاب نمیکنند.

درباره معرفی اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: همیشه اینگونه بوده که پیشکسوتانی چون من و حسین کلانی که جزو نسل اولیهای پرسپولیس بودیم، بیرون باشیم و این افراد انتخاب شوند. این ما بودیم که پرسپولیس را بوجود آوردیم و پیش از ما پرسپولیسی وجود نداشت.

وی افزود: تمام اعضای هیئت مدیره با لابی و رایزنیهایی که انجام میدهند، انتخاب شده و افراد را بر اساس تخصص انتخاب نمیکنند. آقایانی که به عنوان اعضای هیئت مدیره پرسپولیس معرفی شدهاند وقت ندارند به پرسپولیس برسند. پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد: چند سال پیش به ترکیه رفتم و با اعضای هیئت مدیره باشگاه گالاتاسرای ترکیه آشنا شدم. در آنجا تشکیلات به این صورت است که یک تاجر اگر طرفدار گالاتاسرای باشد، به عنوان عضو ویژه باشگاه انتخاب میشود نه به عنوان عضو هیئت مدیره. خودشان هم میدانند یک تاجر وقت ندارد که همه نیروی خود را صرف باشگاه کند اما در ایران آقایان با لابی انتخاب شده و پرسپولیس از این موضوع ضربه خورده است.آشتیانی با بیان اینکه «هیچکس به غیر از پیشکسوت باشگاه دلش به حال پرسپولیس نمیسوزد»، گفت: آیا این آقایان میتوانند دایه مهربانتر از مادر برای پرسپولیس باشند؟ چرا من که استاد دانشگاه و مدرس فیفا هستم، باید کنار باشم؟ فوتبال فرانسه و ترکیه و آلمان را چه کسانی اداره میکند؟ آیا فوتبال آنها دست اسطورههایشان نیست؟وی اضافه کرد: در پرسپولیس همه گوشت قربانی شدهاند و مشخص نیست آقایانی که به عنوان عضو هیئت مدیره پرسپولیس انتخاب شدهاند، چطور میخواهند به پرسپولیس کمک کنند.آشتیانی با بیان اینکه «متاسفم که بچههای نسل اول پرسپولیس کنار تیم حضور ندارند»، گفت: افرادی که به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدهاند، مانند سایر افراد چند صباحی مصاحبه میکنند و بعد هم از تیم میروند. فکر میکردم افرادی که اعضا را معرفی میکنند تصمیمات گذشته را تکرار نمیکنند ولی باز هم شاهد هستیم که دوباره همان تصمیمات را گرفتهاند. امیدوارم آقایانی که انتخاب شدهاند استعفا دهند چون نمیتوانند به پرسپولیس کمک کنند.وی تصریح کرد: زادمهر دندانپزشک است ولی من مدرس فیفا و 60 سال است در این فوتبال حضور دارم. خلبان نبودهام که در تیم پرسپولیس حضور نداشته باشم.