استيلي: دوست دارم در بخش فني کار کنم

عضو هيأت مديره باشگاه پرسپوليس گفت: رحيمي با دايي و کادر فني جلسه برگزار ميکند.

حميد استيلي در پايان نشست هيأت مديره باشگاه پرسپوليس در جمع خبرنگارن گفت: بدهي وينگادا مهم بود زيرا خطر کسر امتياز وجود داشت که قرار شد فردا اين بدهي پرداخت شود. در مورد کادر فني هم رحيمي بادايي جلسه برگزار ميکند و مشکلات مالي هم حل ميشود.

به نقل از فارس، وي در مورد اينکه ممکن است از دايي انتقام بگيرد، گفت: من اولين نفري بودم که گفتم دايي بماند و از تواناييهاي او استفاده کنيم.

عضو هيأت مديره باشگاه پرسپوليس در مورد اعضاي هيأت مديره باشگاه گفت: همگي قدرتمند هستند. دکتر سليمي استاد دانشگاه است و مديريت خصوصيسازي در دانشگاه را تدريس ميکند و با وزير هم ارتباط دارد. سياسي هم همين طور. من فقط در مورد خودم ميتوانم صحبت کنم.

استيلي در مورد اينکه حميد جاسميان از هيأت مديره باشگاه انتقاد کرده،گفت: ايشان هر چه بگويد درست گفته و بزرگ ما هستند.

وي در مورد دليل غيبت زادمهر در جلسه گفت: ايشان خارج از کشور هستند و يکشنبه به تهران ميآيند.

استيلي در مورد اينکه باشگاه از نظر مالي شرايط خوبي خواهد داشت، گفت: اين اولين باري است که پول در باشگاه است و بدهي بازيکنان پرداخت خواهد شد و ميتوانيم بازيکن جديد هم بگيريم.

عضو هيأت مديره باشگاه پرسپوليس در مورد اينکه قرارداد بازيکنان شفاف خواهد شد، گفت: تمام قراردادها صد در صد شفاف است و همان قراردادي که در هيأت فوتبال ثبت ميشود قرارداد واقعي است و ديگر قرارداد متمم ديگري نيست.

استلي در مورد اينکه سقف قرارداد 500 ميليون تومان در پرسپوليس رعايت خواهد شد،گفت: نميتوانم بگويم سقف قرارداد. هر بازيکني بر اساس تواناييهايي که دارد پول ميگيرد. بازيکناني که کادر فني صلاح بدانند در تيم حفظ ميشود و بازيکنان جديدي با نظر کادر فني گرفته ميشود تا در ليگ قهرمانان آسيا حضوري درخشان داشته باشند.

سخنگوي هيأت مديره باشگاه پرسپوليس در مورد وضعيت اين باشگاه گفت: باشکاه پرسپوليس يک سال به اين عزيزان داده شده و آنها با فداکاري آمدهاند تا مشکل باشگاه را حل کنند. از رحيمي هم وقتي ميگويد سعي ميکنيم تمام بدهيها را حل کنيم جاي تقدير دارد.بايد از تمام مديران قبلي هم که زحمت کشيدهاند تقدير و تشکر کرد.مخصوصا پروين که نماد و اسطوره پرسپوليس است اگر او اسمش نيست اما همچنان در کنار ما است.

وي در مورد دستمزد بازيکنان تاکيد کرد: قراردادها شفاف خواهد بود و هر کسي هر چقدر حقش باشد ميگيرد.

استيلي در مورد اينکه پيش از اين قرار بود که در يک تيم مربيگري کند و چه شد که عضو هيأت مديره پرسپوليس شد، گفت: من همچنان دوست دارم در بخش فني کار کنم زيرا کار من فني و مربيگري است. اما اکنون شرايط اينگونه شد که عضو هيأت مديره پرسپوليس شوم.شايد اگر شرايطي فراهم شود که بتوانم در بخش فني و مربيگري تيم ديگري کار کنم اين کار را انجام دهم. من بازيکن، مربي و سرمربي بودهام. مدير آکادمي و مدير پيشکسوتان باشگاه بودهام. و اکنون هم عضو هيأت مديره هستم.