افاضلي گزينه جدي دستياريوينگادادرتيممليامي د


هومن افاضلي به عنوان دستيار اصلي نلو وينگادا در تيم ملي اميد معرفي خواهد شد.

جلسه کميته فني فدراسيون فوتبال عصر امروز برگزار شد و در پايان اعضاي اين کميته به اين جمعبندي رسيدند که هومن افاضلي را به عنوان جديترين گزينه دستياري نلو وينگادا در تيم ملي اميد معرفي کنند.

به نقل از فارس، همچنين مسعود مقيم به عنوان ديگر دستيار وينگادا پيشنهاد شده است. مقيم در اردوهاي تيم ملي جوانان در کنار افاضلي حضور داشته است. موافقت افاضلي هم براي حضور در اين سمت جلب شده است.

قرار است وينگادا شنبه وارد ايران شود و مسئولان فدراسيون اين موضوع را با او در ميان بگذارند. اردوهاي اين تيم نيز از روز شنبه 13 ارديبهشتماه آغاز خواهد شد.

رسول دانشجو اين خبر را تأييد کرده است.