وزیر ورزش: با صحبت از پول شان ورزشکاران را پائین نیاورید

وزیر ورزش درباره گلایههای ورزشکاران مبنی بر نبودن پول و امکانات عنوان کرد که حرفی از پول نزنید و شان ورزشکاران را پایین نیاورید.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود گودرزی در حاشیه مسابقههای آغاز فصل دوومیدانی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه ورزشکاران دوومیدانی از نبودن پول گلهمند هستند اظهار کرد: به بسیاری از رشتهها کمتوجهی شده است و دوومیدانی هم یکی از آنهاست. امیدوارم تغییر رویکردی داده شود و آقای داوری هم به عنوان رییس فدراسیون باید در این رابطه کمک کند.وی در پاسخ به اینکه آیا به این رشتهها پولی تزریق میشود گفت: خیلی صحبت پول نکنید و شان ورزشکاران را پایین نیاورید. بحث پول شایسته نیست.وزیر ورزش درباره گلایههای دوومیدانیکاران درباره نبودن پول و امکانات هم گفت: گلایههایی را که میگویید نشنیدهام. داوری(رئیس فدراسیون) موضوعات را منعکس کند حتما در این باره کمک میکنیم. البته باید وضعیت اقتصادی هم بهبود پیدا کند.وی در مقابل سوالی درباره فوتبال گفت: درباره فوتبال صحبت نمیکنم
.