با شيوه جديد ابهاممالي باشگاهها به صفر ميرسد

رييس سازمان ليگ از قوانين جديد و محدودکننده براي باشگاهها در حوزههاي مختلف خبر داد و گفت: پيش بيني مي کنم با شيوه جديد مشکلات مالي و ابهام در وضعيت حسابرسي باشگاهها به صفر برسد.


مهدي تاج با حضور در برنامه "ورزش و مردم" صحبتهايي را در مورد موضوع نقل و انتقالات و آييننامه جديد، شرايط باشگاهها و محدوديتهاي آنها، برنامه سازمان ليگ براي جوانگرايي در ليگ و ... انجام داد.

وي درباره استاديوم تيمهاي راه يافته از ليگ دسته يک به ليگ برتر گفت: استاديوم اين تيمها بايد استانداردهاي لازم براي برگزاري مسابقات ليگ برتر را داشته باشد. استانداردهايي که از سوي AFC تعيين شده است. به طور مثال در حال حاضر استاديوم تيم پيکان مشکلاتي را در بحث جايگاه خبرنگاران، جايگاه VIP و ... دارد که بايد برطرف شود. بي شک اگر وضعيت اين ورزشگاه در شهر قدس تغيير نکند پيکان بايد براي ميزباني در فصل آينده به فکر استاديوم ديگري باشد.

تاج از برگزاري جلسه مشترکي ميان وزير صنايع، وزير ورزش و جوانان، علي کفاشيان و خودش در روز يکشنبه (پس فردا) خبر داد و گفت: اين جلسه به منظور برآورد تخميني وضعيت بودجه اي باشگاهها است. ما به دنبال آن هستيم تا سقف تقريبي براي بودجه باشگاهها به وجود آيد چون نميتوانيم سقفي براي قراردادها داشته باشيم. از طرفي باشگاههاي صنعتي بر اساس قانون تجارت آزادند و نميتوان آنها را دولتي به حساب آورد، اما در عين حال بايد رقابت منطقي ميان همه باشگاهها وجود داشته باشد. بودجه رسمي آنها بايد با امضاي هيات مديره باشگاه و تاييد بازرس قانوني آنها به سازمان ليگ اعلام شود.

رييس سازمان ليگ با بيان اين که ميان هزينههاي يک باشگاه بايد تناسب وجود داشته باشد، گفت: در مقررات جديد اين تناسب را ديدهايم. اول آن که باشگاهها بايد بودجه کلي شان براي فوتبال را اعلام کنند و دوم اين که محل بودجه در نظر گرفته شده براي قرارداد با مربيان و بازيکنان، با بودجه مختص به پاداشها، اياب و ذهابها، هزينههاي سفر و ... متفاوت است و نميتوان از بودجه محلي در محل ديگر هزينه کرد. مگر اين که مديرعامل از جيب شخصياش استفاده کند. همين طور حسابرس قانوني تمامي بررسيها را بر وضعيت مالي باشگاهها خواهد داشت. من پيشبيني کردهام با اين شيوه جديد مشکلات مالي و ابهامها در وضعيت حسابرسي باشگاهها به صفر ميرسد.