دستياران کيروش هم به ايران نيامدند


دو دستيار برزيلي کيروش به ايران نيامدند.


بعد از بازگشت بخشي از بازيکنان تيم ملي فوتبال کشورمان به تهران بعد از اردوي آفريقاي جنوبي، دو دستيار برزيلي کيروش هم به کشورمان نيامدند و راهي برزيل شدند.

به نقل از فارس، برونو و لوسيانو دو دستيار برزيلي کيروش که از کورينتيانس به آفريقاي جنوبي امده بودند بعد از اتمام اين اردو باز هم راهي کشورشان شدند تا براي اردوي اتريش به صورت مستقيم از برزيل راهي اتريش شوند و در کنار کيروش برنامههاي آماده سازي تيمملي را زير نظر بگيرند.