خليليان:سرخآبيها عليهسپاهانفرافکني ميکنند

مديرعامل باشگاه سپاهان گفت: اصفهان در بحث مديريت عملکرد خوبي داشته و توانسته به شهرهاي ديگر مدير صادر کند و در واقع صادرکننده مدير است!

مهرزاد خليليان مديرعامل باشگاه سپاهان در کنفرانس مطبوعاتي خود که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت: خوشحالم که بعد از چند ماه در کنار خبرنگاران حضور داريم. ما سال پر افت و خيزي را در فصل گذشته سپري کرديم. اميدوارم که در سال 93 باعث شادي هواداران و طرفدارانمان ميشويم. سال آينده سال مهمي داريم که جام جهاني را هم در پيش داريم.وي ادامه داد: خوشحالم که تحت پوشش مجموعه اختصاصي قوياي که در سطح آسيا و دنيا کمنظير است قرار داريم، مجموعهاي که با قدرت از تيم حمايت ميکند، تمام افراد تلاش ميکنند تا تيم نتيجه لازم را کسب کند. جا دارد که در اينجا از زحمات تمام افرادي که در گذشته تلاش کردهاند تشکر کنم افرادي که هميشه يار و ياور سپاهان بودند.*به عرصه هندبال بازخواهيم گشتمديرعامل باشگاه سپاهان با اشاره به کنارهگيري اين باشگاه از برخي رشتهها اظهار داشت: تعداد زيادي از رشتهها را به علت مشکلات مالي از دست داديم و کنارهگيري کرديم. به علت اينکه هزينههاي زيادي صورت ميگرفت از اين رشتهها کنار کشيدهايم در هندبال که به نوعي سابقه 25 ساله دارد تلاش ميکنيم که بار ديگر بازگرديم و در همين جا رسماً اعلام ميکنم که شرايطي را به وجود ميآوريم که حضور تيممان در هندبال فراهم شود. طبق بررسيهايي که انجام داديم تنها رشتهاي که ميتوانيم به راحتي در آسيا قهرمان شويم، هندبال است که به علت برخي مشکلات که آن هم به خودمان بازميگردد آن را تعطيل کرديم. شايد خودمان باعث و باني اين موضوع شديم اما تلاش ميکنيم و شرايط آن را فراهم ميکنيم تا در رشتههاي ديگر با قدرت ظاهر شويم.*فرصت زيادي براي انتخاب سرمربي نداريمخليليان در مورد انتخاب سرمربي سپاهان تأکيد کرد: فرصت زيادي براي انتخاب سرمربي نداريم البته بيفرصت هم نيستيم با يک سرمربي مواجه هستيم که دو قهرماني برايمان آورده است. او با يک نيمفصل پر از بحران روبرو بود. تيم ما در نيمفصل اول بازيکنان زيادي را که روي آنان حساب باز کرده بود از دست داد. متأسفانه اتفاقاتي افتاد اما در نيمفصل دوم حداکثر امتياز را کسب کرديم و تنها با يک گل اختلاف سهميه آسيايي را از دست داديم. در نيمفصل دوم از لحاظ امتياز به عنوان تيم اول بوديم. تيم داراي چالشهاي زيادي بود.وي افزود: دو جلسه چهار ساعته با کرانچار برگزار کرديم و اعضاي هيأتمديره تقريباً حدود 10 ساعت در مورد او بحث کردند. تلاش ميکنيم تا تصميم خوبي بگيريم البته با توجه به اينکه جام جهاني را در پيش داريم زمان عليه ما نيست و خدا را شکر فرصت مناسب داريم تا در اين مورد تصميم درستي بگيريم.*از معاون اول رئيسجمهور تشکر ميکنموي يادآور شد: از تلاشهاي معاون اول رئيسجمهور جهانگيري تشکر ميکنم اگر تلاشهاي او نبود و در زماني که مسئوليت بر عهده داشت دستور لازم را براي انتقال تيم از سيمان سپاهان به فولاد را نميداد، هماکنون تيم اين شرايط را پيدا نميکرد و به اين جايگاه نميرسيد.*با رقيبانمان دست رفاقت ميدهيمخليليان در مورد اقداماتي که عليه سپاهان صورت ميگيرد، تصريح کرد: ما نبايد فکر کنيم که در عرصه رقابت با رقبايمان دشمن هستيم با تمام آنها به صورت مثبت نگاه ميکنيم. علياکبر پرورش که استاد ارزشمندي بود حرف خوبي ميزد او ميگفت نه تنش نه کنش. اين موضوع به مواضع فرهنگي برميگردد با هيچ باشگاهي درگير نيستيم و دست دوستي با آنها ميدهيم. خوشحاليم که پرچم سپاهان در جاهاي مختلف کشور به اهتزاز درآمده، در شهرهايي مثل گرگان، ساري، ملاير، شهرکرد و کرمانشاه، مکتب سپاهان راه يافته است. سه خانواده گرگاني براي اينکه بچههايشان از باشگاه سپاهان استفاده کنند به اين شهر آمدهاند و اين جاي بسي افتخار است.*به هيچ عنوان به بازيکني يک ميليارد و 400 ميليون تومان پرداخت نکردهايممديرعامل باشگاه سپاهان در خصوص جلوگيري از افزايش قيمت بازيکنان تصريح کرد: من در اغلب تيمها و در دورهاي مختلف همراه آنها بودهام. خيلي موارد است که در اين موضوع تأثيرگذار است. شما نگاه کنيد شادي که مردم از صعود تيم ملي به جام جهاني به دست آوردند را با هيچ مبلغ و قيمتي نميشود مقايسه کرد. فوتبال شرايط متفاوتي دارد، اما براي آن راهکار معقولانه داريم در مورد برخي بازيکنان سپاهان مبالغي عنوان شد که پس از بررسي مشاهده کردم به هيچ عنوان مبلغ يک ميليارد و 400 ميليون توماني به بازيکني پرداخت نشده است.*بايد فرهنگسازي در باشگاهها برنامهريزي شودوي در مورد برنامههاي فرهنگي اين باشگاه تأکيد کرد: ما شرايط فرهنگي را در نظر داريم چند شب گذشته تمام بازيکنان براي کمک به کودکان بيسرپرست مبالغي را کمک کردند و نقاشيهاي آنها را خريداري کردند.مديرکل يونسکو آنجا بود و بغضش گرفت، بايد اين مسائل را سازماندهي کنيم. زماني که به رياض رفته بوديم به مديرعامل آنها تبريک گفتم که با برنامهريزيهايشان 50 هزار هوادار را به صورت صحيح در ورزشگاه ميگنجانند اما در ايران به دليل دلمشغوليهاي ديگر کمتر به اين مسائل پرداخته شده است و به خوبي نتوانستيم ادعاهاي لازم را برآورده کنيم. بايد کارگروهي تشکيل دهيم و در اينباره تصميم بگيريم.*اصفهان صادرکننده مدير استوي در مورد اينکه اصفهان در بخش مديريتي به چه حدي رسيده، گفت: به هر حال ما صادرکننده مدير هستيم شما دقت کنيد وزراي کارآمد از اصفهان آمدهاند به طور مثال همين محمدجواد ظريف؛ قطعاً در بخش ورزشي هم مديران خوبي داريم و خوشبختانه اصفهان در اين زمينه کم نياورده است.*ورزشگاه نقش جهان 10 سال به علت تحولات در کشور وضعيتش متوقف شدخليليان در مورد ورزشگاه نقش جهان گفت: متأسفانه با تمام مديراني که در عرصه استان حضور داشتند اما اين ورزشگاه پاشنه آشيل شده نميدانم چرا ساماندهي نميشود. زماني که من مسئول بودم با 3 ميليارد و 260 ميليون فاز اول ورزشگاه را تحويل دادم که حتي بازي سپاهان هم برگزار شد اما از سال 82 تا 92 تحولاتي در کشور ايجاد شد که متأسفانه وضعيت ساخت اين ورزشگاه متوقف شد البته مذاکراتي در اين زمينه انجام گرفته و طرحها و پيشنهادهايي داده شده است که نواقص موجود رفع شود و اگر در سطح گسترده هم نتوانستيم پيش برويم بتوانيم معايب را برطرف کنيم.وي خاطرنشان کرد: باشگاه سپاهان 7 ميليارد تومان براي ساخت ورزشگاه تزريق کرد اما به خاطر بدهيهاي زيادي که اين ورزشگاه داشت، اين پول براي برطرف کردن اين بدهيها خرج شد. در زمان رياستجمهوري احمدينژاد هم مسائلي در مورد واگذاري ورزشگاه به فولاد مطرح شد که اصلاً اين کار امکانپذير نيست زيرا اين ورزشگاه يک پروژه ملي است. بايد راهکار منطقي را طي کرد. اگر هم ميخواهد اين اتفاق رخ دهد بايد در قالب يک تفاهمنامه باشد.*مديران فرهنگي براي سپاهان چه ميکنند؟مديرعامل باشگاه سپاهان گفت: گفتن کار فرهنگي کار سادهاي است و هر مديري هم دوست دارد آن را انجام دهد اما متأسفانه چون بستر اين کار فراهم نيست انجام کارهاي فرهنگي با چالشهاي زيادي مواجه ميشود. البته بايد بدانيم که تيفوسيها در همه جاي دنيا قواعد را رعايت نميکنند اما ما براي هوادارانمان برنامههايي داريم و از کانون هواداران خواستهايم با برگزاري جلسات متعدد فرهنگسازي کند و اميدوارم در آينده با تغييراتي که در برنامههايمان داريم و آموزشهايي که به هوادارانمان ميدهيم شاهد افزايش فرهنگ عمومي طرفداران فوتبال باشيم.وي ادامه داد: هواداران سپاهان شعار ميدهند ما سپاهان هستيم و حالا حالاها قهرمانيم اما آيا مأموريت ما در باشگاه سپاهان فقط قهرمان شدن است؟ آيا سپاهان بايد فقط قهرمان شود؟ آيا در اروپا بارسلونا و بايرنمونيخ هميشه قهرمان ميشوند؟ فوتبال شرايط خاص خودش را دارد و تماشاگران هم بايد انتظارات معقولي از تيم داشته باشند چرا که توپ ديوانه است و گاهي هرچقدر تلاش ميکنيم تبديل به گل نميشود و شاهد بوديم که فقط به خاطر يک گل کمتر سهميه آسيايي را از دست داديم.*شايعات در مورد نويدکيا بيمورد استخليليان درباره شايعاتي که مبني بر نرفتن نويدکيا به اصفهان همراه با تيم سپاهان شنيده ميشد، افزود: درباره نويدکيا حرف زياد است اما من ميگويم که او در همين ليگي که گذشت 30درصد از قراردادش را بخشيد و بازيکني با اين فرهنگ نبايد اين همه مورد هجمه قرار بگيرد و اين فشار صحيح نيست. درباره عدم حضور محرم در بازي با مس کرمان هم بايد بگويم که او دو دليل داشت، يکي اينکه پايش متورم بود و ديگري هم او به عنوان کاپيتان سپاهان پيگير وضعيت فوت همسر علي احمدي مدافع سپاهان بود که البته عدهاي از همکارانتان هم بيمهري کردند و اعلام نمودند که مرگ همسر علي احمدي مشکوک بوده در حاليکه اينطور نبود و از نظر پزشکي مشخص شد که همسر علي احمدي به دليل مشکل قلبي فوت کرد و مرگ او براي همه يک تراژدي بود. محرم بازيکن حرفهاي و عاشق سپاهان است.*استقلال و پرسپوليس عليه سپاهان فرافکني ميکنندمديرعامل باشگاه سپاهان در خصوص هجمههايي که گفته ميشود از سوي باشگاههاي استقلال و پرسپوليس عليه تيمهاي صنعتي به خصوص سپاهان مطرح ميشود، افزود: سپاهان باشگاهي است که موفق شد تابوي قرمز و آبي را بشکند و حرف خودش را ثابت کرد و اين شعار بهترين جواب است براي ترفندهايي که مطرح ميشود البته بايد به اين فرافکنيها به صورت ريشهاي پاسخ داد اما ما هميشه حرفمان را در زمين و جوانمردانه زدهايم اما دائم نميتوانيم با اين تيمها مجادله کنيم.*به فکر درآمدزايي هستيموي در مورد درآمدزايي باشگاه سپاهان هم خاطرنشان کرد: يک کميته و معاونت بازرگاني در باشگاه فعال کرديم که مديريت آن را هم به آقاي باقريان مديرعامل اسبق فولاد خوزستان سپرديم که خيليها ميگويند فولاد امروزي حاصل دسترنج اوست. زماني که در قطر بوديم ديديم آبهاي معدني آنجا با برند السد وارد بازار ميشود و ما هم ميخواهيم آبمعدنيهايي با برند سپاهان توليد و روانه بازار کنيم. قصد داريم رستورانهاي زنجيرهاي را هم تشکيل دهيم اما بايد بدانيم که بخشي از اين اهداف شايد در کوتاه مدت و بخشي ديگر در درازمدت به ثمر مينشيند.*درباره شايعه کارتهاي پايانخدمت جعلي از حقوق سپاهان دفاع ميکنيمخليليان درباره شايعه استفاده تعدادي از بازيکنان فوتبال از کارتهاي پايان خدمت جعلي افزود: جعل اسناد موضوعي حقوقي است که در فرهنگ ورزشي هم مذموم است اما بحثي که الآن مطرح شده پيش از اين هم مسبوق به سابقه بوده و اين موضوع اگر الآن صحت داشته باشد و مدارکي هم از آن به دست ما برسد اقدام حقوقي ميکنيم و از منافع باشگاه سپاهان نميگذريم و مطمئن هستم که مسئولان پيگير هم امانتدار هستند و اگر حقي باشد از آن دفاع خواهند کرد. خط قرمز ما منافع باشگاه است و هرکسي که خط قرمز ما را رد کند ما به صورت حقوقي آن را پيگيري ميکنيم چون وظيفه ماست تا از منافع باشگاه 60 ساله دفاع کنيم همانطور که پيش از اين در برابر اتهامات فعاليتهايي داشتهايم.*تفاوت لژيونرها با بازيکنان ما چه بود؟وي درباره تنشهايي که ميان تيم ملي و باشگاههاي ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آسيا به وجود آمد، افزود: کدام مدير عاقلي شش بازيکن اصلياش را در بازيهاي حساس ليگ قهرمانان آسيا به تيم ملي ميدهد و از آنها چشمپوشي ميکند؟ هرچند که به گفته آقاي تاج داور بازي ما با الهلال اشتباه کرد و محروم شد اما ما به حضور بازيکنانمان نياز داشتيم. تفاوت لژيونرها با بازيکنان ما چه بود؟ مگر خون آنها از ما رنگينتر است؟ البته بازيکنان ما را در آستانه بازي حساسمان از تيم ملي خط زدند و از نظر رواني آنها را به هم ريختند اما من نميگويم اين خط زدن انگيزهاي پشتش بوده است.*حرفهاي يعقوب کريمي به دليل جواني اوستخليليان در پايان درباره اظهارات يعقوب کريمي که گفته بود اگر کرانچار در سپاهان باقي بماند من از اين تيم ميروم، ادامه داد: يعقوب کريمي با ما قرارداد دارد و اين حرفهاي او را به حساب جواني و خامياش بگذاريد. شايد خامي کرده که اين حرفها را زده اما ما طبق منافع باشگاهمان عمل ميکنيم.